Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Пето официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

На 12 и 13 октомври 2017 г., в зала „Рила“ на хотел „Рила“, к.к. Боровец, се проведе Петото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение.

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК, ВОМР и предварителните условия.

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2017 г., които бяха одобрени от КН. Участниците в заседанието бяха запознати и с проекта на ИГРП за 2018 г.

Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, процедура за директно предоставяне на БФП за институционална подкрепа на Български институт по метрология и процедура чрез директно предоставяне на БФП “Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)”. Бяха обсъдени и критерии за подбор на операции по процедура „Насърчаване на предприемачеството“.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, на финансовите инструменти по ОПИК, както и информация за извършени одити по ОПРКБИ и ОПИК.

В панела “Innovation window” беше поставен фокус върху изпълнението на ПО1 „Технологично развитие и иновации“ и бяха представени четири проекта, реализирани с подкрепата на оперативната програма.

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1.Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. Изменение на ИГРП на ОПИК за 2017 г.

3. ИГРП на ОПИК за 2018 г.

4. Процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

5. Процедура „Насърчаване на предприемачеството“

6. Процедура“Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от ИАНМСП”

7. Процедура „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на БИМ“

8. Информация за извършени одити по ОПРКБИ 2007-2013

9. Информация за извършени одити по ОПИК и ОПИМСП

10. Изпълнение на финансови инструменти по ОПИК 2014-2020

11. Напредък в изпълнението на ОПИМСП