Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Оценка на ОП

Предварителна (ex-ante) оценка и стратегическа оценка на околната среда

Предварителната оценка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е извършена на основание чл. 55 (1) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  от 17 декември 2013 година  за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Извършването и има за цел да бъде повишено качеството и подобрено разработването на програмата, и да бъде проверено дали нейните цели могат да бъдат постигнати. Съгласно чл. 55 (4) предварителните оценки включват, когато това е целесъобразно, изискванията за стратегическа оценка на околната среда, определени в Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), като се вземат предвид нуждите във връзка със смекчаването на изменението на климата. Предварителната оценка и Стратегическата оценка на околната среда  бяха извършени през  2014 г. от два екипа от независими експерти, паралелно с разработването на оперативната програма и са финансирани по проект BG161PO003-5.0.01-0003 „Ефективно управление на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”2007-2013 г” – приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ .

Предварителна оценка и стратегия за ефективно прилагане на финансовите инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“ В изпълнение на чл. 37 (2) на Регламент 1303/2013 и в съответствие с Методологията за извършване на предварителна оценка на финансовите инструменти за програмния период 2014 -2020 е извършена и „Предварителна оценка и стратегия за ефективно прилагане на финансовите инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.““. Тя е извършена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № 0114-СО-1.2 „Повишаване на ефективността на работата на Сертифициращия орган при сертифициране на разходите 2013-2015” BG 161 PO 002-1.2.01-0012.

 

ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020

АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020

ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 – 2020 И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 2014-2020


ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МСП“ 2014-2020

В периода януари – септември 2023 г. е извършена оценка  на приноса на подкрепата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за постигане целите на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. Резултатите от нея са представени по време на Информационно събитие проведено онлайн на 13 юли 2023 г.

Презентации, представени по време на Информационното събитие:

Основните резултати, заедно със заключенията и препоръките от оценката са обобщени в Доклад на тема „Анализ и оценка на степента на постигането на целите на ОПИМСП, ефективността и ефикасността на изпълнението на програмата, и въздействие на програмата върху конкурентоспособността и производителността на МСП“  и Резюмето  към него.