Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Общи въпроси

Уважаеми дами и господа,

В настоящия модул „Общи въпроси и отговори" може да задавате Вашите въпроси от общ характер, свързани с ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, както и с усвояването на Структурните фондове, които са от компетенциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката.

 

ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ МОЛЯ ЗАДАВАЙТЕ СВОИТЕ ОБЩИ ВЪПРОСИ НА СЛЕДНИЯТ E-MAIL:  priemna@mee.government.bg

Общи въпроси

Търси в дискусията

Какво търсите?

Задай нов въпрос

Име и фамилия
E-mail
Въпрос
Код

Михаела Генева 2018-06-29 13:20:45

Здравейте, в момента чета критериите за допустимост на кандидатите за ОП Иновации и конкурентноспособност 2014-2020. Моята фирма е регистрирана 2009г. В т. 11.1 Допустими кандидати - Критерии за допустимост пише,че са допустими само кандидати, които са регистрирани след 31.12.2016г. Тук се има предвид , че тогава са създали фирмата си , така ли. Това значи ,че моята фирма няма право да участва в тази програма или? И още еняколко въпроса - какво се има предвид под допустими разходи за визуализация - това обхваща ли и реклама в интернет например . Визуализацията се отнася до например табела за това че сме финансирани по програмата или може да е табела на нашето лого например. Допустим разход ли е разход за оборудване на магазин - по конкретно закупуване на мебели за излагане на стоката. При закупуването на суровини и материали пак ли трябва да се обявява процедура и да се прикачват оферта от доставчика + декларация от производител за представителство между производител и първи доставчик. Това се отнася само за ДМА или и за суровини и материали за производството. Благодаря предварително за отговора С уважение, Михаела Генева

ОПИК 2018-07-16 12:41:17

Уважаема г-жо Генева, условията за кандидатстване по всяка отделна процедура по ОПИК са индивидуални. В случай, че въпросът ви се отнася до отворената за кандидатстване процедура „Насърчаване на предприемачеството“, моля да зададете въпроса си на електронна поща entre_start@mi.government.bg. Кандидатите по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството” могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-горе, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на Управляващия орган (www.opic.bg), както и в ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/) в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Янка Иванова 2018-06-28 10:29:57

Във връзка с процедурата за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството", приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 2.1 "Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството" ме интересува следното: В критериите за техническа и финансова оценка , точка II.1. Образователно квалификационно ниво на предприемача е записано "Предприемачът има завършено висше образование и притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен в областта на предприемаческата идея и във Формуляра за кандидатстване е описана логическата свързаност между образователно-квалификационното ниво и областта на предприемаческата идея.". За създаване на предприятие с КИД С32.50 "Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства" е достатъчно назначаването на квалифициран зъботехник, за който образователната система в България е предвидила образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ с три годишен срок на обучение. Счита ли се, че ако предприемачът е лице с такова образование за изпълнение на критерия и получаване на 5 точки.

ОПИК 2018-06-28 12:40:31

Уважаема г-жо Иванова, Въпроси и искания за пояснения по вече отворена за кандидатстване процедура, в случая BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството", могат да се задават само на специално създадената за целта електронна поща: entre_start@mi.government.bg

Борислава Иванова 2017-07-20 09:14:39

Здравейте, Бих искала да попитам планирате ли увеличаване на бюджета на процедура Повишаване на управленския капацитет и финансиране на проектни предложения от резервния списък.

ОПИК 2017-09-01 07:06:14

Уважаема г-жо Иванова, Към настоящия момент не се предвижда увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Жана Киркова 2017-07-14 06:42:12

Здравейте,от Русе съм и бих искала да попитам към кого мога да се обърна за повече информация относно Европейските фондове и програми за финансиране?

ОПИК 2017-09-01 07:04:43

Уважаема г-жо Киркова, Обща информация за всички оперативни програми за програмен период 2014-2020 може да намерите на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България www.eufunds.bg. Информация за процедурите, отворени за кандидатстване по всички програми, можете да намерите на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) https://eumis2020.government.bg/. По отношение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 – информация за планираните процедури до края на 2017 г. в рамките на Програмата, както и общите изисквания по всяка една от тях, може да намерите в публикуваната Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на следния интернет адрес http://opic.bg/opik/igrp. Допълнително, бихте могли да се запознаете и с текста на самата ОПИК http://www.opic.bg/uploads/2016/10/operativna-programa-1.pdf

Таня Христова 2017-06-27 07:42:54

Здравейте, кога се очаква да стартира процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации"? Общественото обсъждане отдавна приключи, а в обновената индикативна програма за 2017 г. процедурата беше предвидена за стартиране през месец май.

ОПИК 2017-09-01 07:03:02

Уважаема г-жо Христова, Процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации" беше обявена на 28.06.2017 г. С пакета документи може да се запознаете на следния интернет адрес: http://www.opic.bg/procedure/bg16rfop002-1005-razrabotvane-na-produktovi-i-proizvodstveni-inovatsii Допълнително, кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване по процедурата само на специално създадената за целта поща: development@mi.government.bg .

S.Stoev 2017-06-26 13:47:35

Здравейте, кога ще бъдат обявени резултатите от процедурата за ЕЕ за МСП? Вече 8 месеца и няма дори съобщение за удължаване и с колко време на нормативно определения за целта срок. Моля, поне уведомете публично в какъв срок смятате,че ще са готови резултатите. На запитване по телефона до УО ни отговориха 'много скоро'-и така няколко месеца- явно понятието 'много скоро' има различно съдържание за кандидатите и за Вас, затова уточнете крайна предполагаема дата (ден). Какъв е срокът з аотговор на въпрос, зададен тук- от публикуваните въпроси има значителна разлика м/у дата на задаване на въпроса и дата на отговор- би следвало в рамките на до 10 работни да се даде отговор на въпрос. Напълно излишно е да се отговаря след месец-два, след като вече има публикувана информация на страницата на програмата, на запитване подобно на описаното по-горе.

ОПИК 2017-09-01 07:01:26

Уважаеми г-н Стоев, Резултатите от оценка на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия" са публикувани на 04.07.2017 г. http://opic.bg/news/uo-na-opik-publikuva-spisk-na-predlozhenite-za-finansirane-proektni-predlozheniya-spisk-s-rezervnite-proektni-predlozheniya-po-reda-na-tyakhnoto-klasirane-kakto-i-spisk-na-predlozhenite-za-otkhvrlyane.

Костадин Костадинов 2017-06-14 13:49:01

Здравейте, Във връзка с взето решение на Комитет за наблюдение от месец Май за отпускане на допълнително финансиране за 35 проекта по процедура "Внедряване на иновации в предприятията", моля за отговор, кога се очаква да бъдат поканени одобрените кандидати за подписване на договор? Благодаря Ви.

ОПИК 2017-07-06 12:17:26

Уважаеми господин Kостадинов, На четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), което се проведе на 12 май 2017 г., бе взето решение за увеличаване на бюджета на процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК при спазване на условията на чл. 1, пар. 2, буква „а“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 относно среден годишен бюджет на подобни схеми за държавна помощ, като с увеличението се финансират 35 проектни предложения от категория „микро и малки предприятия“, включени в резервен списък с проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране и са получили 78.5 точки и повече. В изпълнение на взетото решение, на 15.06.2017 г. Управляващият орган на ОПИК изпрати уведомления-покани за представяне на необходимите документи и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ до всички кандидати, които отговарят на посочените условия.

Вероника Димова 2017-05-26 13:14:56

Здравейте, Кога ще бъде открита за кандидатстване процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации“? Благодаря ви.

ОПИК 2017-07-06 12:16:43

Уважаема г-жо Димова, В Управляващия орган се работи усилено за финализиране на Пакета документи по процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации“ и се очаква в най-кратки срокове тя да бъде официално обявена. Моля, за актуална информация и новини, следете страницата на Програмата http://opic.bg/

Проф. Ангел Ангелов 2017-05-19 08:03:25

Здравейте, подаден от мен проект по № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия ” е в резервния списък под номер 177. Въпросът ми е ще получа ли експертната оценка на проекта и кога?

ОПИК 2017-06-14 13:09:09

Уважаеми господин Ангелов, Всички кандидати по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”, чиито проектни предложения са включени в резервен списък, които успешно са преминали оценката, но за които не достига финансиране получават разяснения относно точките, присъдени на проектното им предложение по отделните критерии за техническа и финансова оценка, след писмено искане за разяснения от страна на кандидата (включващо наименованието на процедурата и номера на проектното предложение), което следва да бъде депозирано в деловодството на Министерство на икономиката на адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 8.

Анелия Стоянова 2017-05-17 10:37:23

Здравейте, Във връзка със зачестилите актуализации на Ръководството за изпълнение на ДБФП по ОПИК бих искала да задам следния въпрос, който може да се приеме и като предложение: Дали е възможно в новината, с която се обявява поредната актуализация на Ръководството, да се посочи каква точно е промяната или какво касае промяната, или на кои страници е промяната, или най-малкото в кой раздел. Не е удобно, всеки път заради някоя малка корекция, да трябва човек отново да изчете дума по дума Ръководството, за да открие разликата. По-лошото е, че по този начин може да се стигне до неправилно изпълнение на договорите, което не е в интерес нито на бенефициентите, нито на Управляващия орган.

ОПИК 2017-06-14 13:08:04

Управляващият орган приема направеното предложение и ще възприеме подхода при следващо актуализиране на „Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“ да посочва изрично и по адекватен начин, в какво се състои изменението.

Петя Георгиева 2017-05-15 14:24:06

Здравейте, По отношение на дейностите по сертификация на системи за управление (такива като ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 50001:2013) е въведено следното изискване към кандидатите за изпълнители: „Допустимите кандидати са организации, които са орган по сертификация, акредитирани съгласно ISO/IEC 17021-1:2015…“ Моя въпрос е следният: Когато едно юридическо лице в България, да го наречем ЮЛ1 (независимо дали то самото е орган по сертификация или не) представлява в България чрез договорни отношения чуждестранно юридическо лице (ЮЛ2), което чуждестранно юридическо лице е носител на акредитация, какъв документ следва да представи ЮЛ1 за да е допустим кандидат за изпълнение да дейностите по сертификация. За да е по-ясен примера, да речем фирма „АБ Серт България“ е регистрирана в България и е акредитирана от ИА БСА за стандарт ISO 9001, ISO 14001 и т.н., но не е акредитирана по ISO 50001. Същата обаче фирма „АБ Серт България“ чрез договор има право да представлява фирма „АБ Серт Германия“, която има акредитация по ISO 50001 от немския национален орган по акредитация. Офертата се подава от „АБ Серт България“. Носител на акредитацията е „АБ Серт Германия“. В офертата на „АБ Серт България“ е записано, че сертификатът се издава от „АБ Серт Германия“. Нужно ли е и ако да, какъв документ следва да представи „АБ Серт България“ за да е допустим кандидат за изпълнение да дейностите по сертификация? Благодаря!

ОПИК 2017-06-14 13:05:16

Уважаемa г-жо Георгиева, По отношение на дейностите за сертификация на системи за управление следва да се вземе под внимание описаното и от Ваша страна изискване, сертификационните органи да са акредитирани съгласно ISO/IEC 17021-1:2015 от национален орган по акредитация или др., детайлно описано в съответните Условия за кандидатстване по процедурите. Посоченото е необходимо и задължително условие за одобрението на дейностите и разходите, свързани с внедряването и сертифицирането на съответните системи за управление. Във връзка с описания от Ваша страна пример, българското юридическо лице би било допустим кандидат за дейности за сертификация по ISO 50001 при положение, че докаже чрез договор, споразумение, отозирация или друг документ, право да извършва подобни услуги от името на дружеството, притежаващо акредитация за сертификация по ISO 50001. В допълнение следва да имате предвид, че допустимостта на кандидатите се определя от бенефициентите по процедурите по ОПИК, в зависимост от вида на избраната процедура за избор на изпълнител и заложените изисквания по нея.

Милена Митева 2017-05-12 08:10:52

Здравейте, разгледах списъка на не допустимите за финансиране кодове и бих искала да попитам, каква е логиката да отпаднат точно тези кодове? Интересува ме специално КОД 1066. Благодаря предварително.

ОПИК 2017-06-14 13:03:52

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по процедурите за подбор на проекти по ОПИК не могат да получават предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 (КИД 2008) се отнасят към група 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”. Съответно предприятията, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности с код, който съгласно КИД 2008 попада в посочената група 10.6 са допустими за финансиране по интервенциите (мерките) на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР).

Любомир Илиев 2017-04-23 12:29:55

Здравейте, Желая да задам въпрос във връзка с "ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2017 ГОДИНА. В каква фаза на работа и подготовка е процедура номер 5 (Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства) и кога се очаква да бъде стартирана? Има ли място различно от www.opic.bg, където може да следим за информация, обсъждания и предложения за процедурата? Благодаря предварително за отговора! Поздрави, инж, Любомир Илиев

ОПИК 2017-06-14 13:00:54

Уважаеми г-н Илиев, Съгласно Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2017 г., публикувана на следния интернет адрес http://opic.bg/opik/igrp , процедура „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП“ се очаква да бъде обявена през месец септември. Допълнително, пакетът документи за кандидатстване ще бъде публикуван предварително за обществено обсъждане на интернет страницата на ОПИК www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България www.eufunds.bg , поне 15 дни преди официалното обявяване на процедурата. За актуална информация и новини е достатъчно да следите официалната страница на Програмата www.opic.bg .

Иван Димитров 2017-04-21 10:21:08

Уважаеми дами и господа от УО на ОПИК, Фирма Вачи Крафт Сервиз ЕООД е кандидат по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия ”, с проектно предложение Вх. рег. №: BG16RFOP002-1.002-0327 „Създаване на работещ модел за мониторинг и управление на промишлени инсталации посредством Интернет на нещата (IoT)“. Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти и публикуван от УО на ОПИК Списък на предложените за финансиране проектни предложения и Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по процедура № BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия ”, след щателна проверка на всички публикувани до момента списъци за отхвърлени, резервни и финансирани списъци, в нито един от тях не открихме да фигурира проектното предлжение на фирма Вачи Крафт Сервиз ЕООД, с Вх. рег. №: BG16RFOP002-1.002-0327 „Създаване на работещ модел за мониторинг и управление на промишлени инсталации посредством Интернет на нещата (IoT)“. Моля за информация и яснота относно статуса на проектното предложение Вх. рег. №: BG16RFOP002-1.002-0327 „Създаване на работещ модел за мониторинг и управление на промишлени инсталации посредством Интернет на нещата (IoT)“ към настоящият момент, причините да отсъства от всички обявени до момента списъци, защо няма никаква обратна информация до момента, въпреки че на по ранен етап бяха искани допълнителни документи по проектното предложение, които бяха предоставени своевременно, както е видно от системата на ИСУН. Моля, след положеният от нас неимоверен труд по разработване на проектното предложение, което само ние си знаем какво ни е струвало, след извършената оценка в продължение на над единадесет (единадесет!) месеца, да получим поне обратна информация за това, какво се е случило с проектното предложение, как е оценено и мотиви за това.

ОПИК 2017-06-14 12:57:43

Уважаеми господин Димитров, Кандидатът, подал проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-1.002-0327 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” по ОПИК е уведомен писмено за резултатите от оценителния процес. В Управляващия орган на оперативната програма е получена обратна разписка от 25.04.2017 г., от която е видно, че адресатът е получил изпратеното уведомление.

Борислава Иванова 2017-03-17 09:58:55

Здравейте, Имам въпрос към Вас, относно публикуването на резултати по процедурата за стартиращи иновативни предприятия. На няколко пъти бяха удължавани сроковете за приключване на оценката. Като последно беше обявен краят на м.февруари. Вече преминахе средата на март а все още няма резултат. Скоро ще стане една година от подаване на проектите. Въпреки големият брой проекти, това не може да бъде допустим срок за оценка. Моля за конкретен ангажимент от Ваша страна, кога наистина да очакваме класирането!

ОПИК 2017-03-28 14:07:22

Резултати от оценката по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ се очаква да бъдат публикувани през първата седмица на месец април 2017 г.

Кирил Мянков 2017-03-06 15:29:12

Здравейте, Бих искал да разбера кога се очаква да дадете резултат по процедурата BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“? Първоначалния срок който сте обявили е бил не по късно от края на месец януари, след това на месец февруари но днес вече е март. Бих бил изключително признателен ако дадете по изчерпващ отговор, защото иновациите ще остареят а предприятията могат и да рухнат преди да стартират, защото е невъзможно да се направи какъвто и да е план.

ОПИК 2017-03-28 14:06:47

Резултати от оценката по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ се очаква да бъдат публикувани през първата седмица на месец април 2017 г.

Петър Петров 2017-03-06 09:32:42

Уважаеми ОПИК, вече 10 месеца тече оценяване на кандидатите по „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. През това време настъпиха промени в оферираните цени, валутни курсове, фирмите си определиха други приоритети за работа. Ако не може да дадете точна дата за обяваване на резултатите, тогава може ли да предоставите информация колко експерта оценителя работят, по колко проекта оценяват на ден съгласно договорите си, и колко е броя на всички предложения. Мисля че тогава всеки би могъл да направи просто изчисление и да прецени кога да очаква резултат!

ОПИК 2017-03-28 14:06:33

Резултати от оценката по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ се очаква да бъдат публикувани през първата седмица на месец април 2017 г.

Христомир Йорданов 2017-03-01 14:41:36

Здравейте, Честита Баба Марта! Това е един от празниците, които се честват винаги на една и съща дата и тя 01.03. Това означава, че Малък Сечко вече си е отишъл. В този смисъл, ще цитирам Вашия отговор (дошъл 20 дни след моя въпрос) относно крайния срок за оценка на проектните предложения по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, а именно "не по-късно от края на месец февруари". Дали е възможно да уточните годината, защото явно нещо се е получило недоразумение?

ОПИК 2017-03-28 14:06:06

Резултати от оценката по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ се очаква да бъдат публикувани през първата седмица на месец април 2017 г.

Димитър Цонов 2017-02-01 16:03:36

Здравейте, Интересувам се от програмата иновации за 2017г. Прегледах следният документ: http://www.opcompetitiveness.bg/images/module6/files/157/786_300915_OPIC_IGRP_2017.pdf Интересувам се от категорията "разработване на продуктови и производствени инновации". Аз съм софтуерен специалист и мога да се регистрирам като специалист със свободна професия по търговския закон. Това за което ще кандидатствам, за финансиране, е разработка на специализиран софтуерен метод за компресия на данни по специален моетод, който за сега не се използва много комерсиално. Това е една от областите, в които се занимавам професионално. Имам необходимото образование. Относно графата за допустими кандидати, въпросът ми е: Мога ли да кандидатствам като специалист регистриран на свободна професия/практика. Без да съм фирма, поне в началото. Понеже в колоната "допустими кандидати" е написано - предприятия или лица по смисъла на търговския закон. За самото ми регистриране кто такъв специалист вече се консултирах, и мога да бъда регистриран и да извършвам такава дейснот по търговския закон и по закона за интелектуална собственост. Така че това не е проблем Поздрави, Димитър.

ОПИК 2017-03-28 14:05:19

Уважаеми г-н Цонов, По процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ допустими кандидати са съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. В тази връзка Вие дори да сте регистрирани като специалист на свободна практика, не сте сред допустимите за финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ кандидати. Конкретните критерии за допустимост на кандидатите, условията за кандидатстване и дейности за финансиране по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ ще бъдат публикувани предварително за обществено обсъждане на интернет страницата на ОПИК www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България www.eufunds.bg поне 15 дни преди официалното обявяване на процедурата. От тях ще можете да прецените дали процедурата отговаря на Вашите потребности, както и дали сте допустим кандидат. Процедурата е планирана за обявяване през месец март 2017 г.

Христомир Йорданов 2017-01-25 09:25:40

Здравейте, Бих искал да попитам приблизително в какъв срок се очаква да излезе списък с одобрените за финансиране проекти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“?

ОПИК 2017-02-14 13:45:03

Уважаеми господин Йорданов, Предвиденият краен срок за оценка по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ е не по-късно от края на месец февруари.

Александра Веселинова 2017-01-24 12:53:56

Здравейте, Нашата фирма е първа резерва по процедура BG16RFOP002-002 "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП", заедно с още три фирми. Моля за разяснение, при наличие на отказали се класирани кандидати и освобождаване на ресурс за финансиране на фирми от резервния списък, как ще се процедира? Нужно ли е да се освободи ресурс равен на общата стойност на проектните предложения на четирите фирми, класирани на първо място в резервния списък, за да сключи коя да е от тях договор за БФП? Благодаря предварително! Александра Веселинова

ОПИК 2017-02-14 13:44:00

Уважаема госпожо Веселинова, При освобождаване на финансов ресурс по процедури за подбор на проекти по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, Управляващият орган официално поканва кандидати от резервния списък по реда на тяхното класиране по съответната процедура. Необходима предпоставка, за да се освободи ресурс е да не бъдат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с кандидати, които са одобрени за финансиране. Договори не се сключват с кандидати, за които е установено, че са недопустими за финансиране, съгласно нормативната уредба и условията за кандидатстване, както и в случаите в които кандидатите сами са се отказали да подпишат договор. В горепосочените случаи Ръководителят на УО издава мотивирано решение за отказ. Едва след влизането в сила на решението за отказ се счита, че средствата са освободени и могат да се поканят съответните кандидати от резервния списък. За да бъдат поканени кандидати от резервния списък следва да се освободи достатъчно финансов ресурс, за да бъдат сключени договори с всички кандидати класирани на съответната позиция. Във Вашия случай, за да се пристъпи към сключване на договор трябва да се освободи ресурс за всички 4 проектни предложения, класирани на първо място в списъка.

Борислава Иванова 2017-01-09 08:47:27

Здравейте, Във връзка с обявената индикативна програма за 2017 г. бих искала да попитам дали до края на програмния период ще бъде отново отворена процедура "Подобряване на производствения капацитет на МСП" или целия ресурс на програмата за този приоритет е договориран през 2015 и 2016 г. Благодаря.

ОПИК 2017-01-23 13:34:40

Уважаема госпожо Иванова, Очаква се подобна процедура по Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 да бъде включена в една от следващите Индикативни годишни работни програми.

Албена Тодорова 2016-12-12 14:17:09

Здравейте, Във връзка с НАРЕДБА № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, обн. - ДВ, бр. 77 от 04.10.2016 г., в сила от 04.10.2016 г., издадена от министъра на енергетиката, министъра на финансите и министъра на икономиката, започна предоставянето на помощта от Министерство на енергетиката за намаляване на разходите за електроенергия. Въпросът ми е дали одобрените суми на предприятията по тази наредба ще се считат за получена държавна помощ.

ОПИК 2017-01-03 14:20:00

Уважаема г-жо Тодорова, за разяснения по въпроса следва да се обърнете към органа, предоставил помощта – Министерство на енергетиката.

Калина Костадинова 2016-12-06 11:17:18

Как ще бъде извършван предварителен контрол от страна на УО на документацията за избор на изпълнител, при условие че проекта е в оценка и кандидат бенефициента няма сключен договор и код за управление на проекта в ИСУН

ОПИК 2017-01-03 14:18:33

Уважаема г-жо Костадинова, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ не осъществява контрол върху проведените от страна на кандидат-бенефициенти процедури за избор на изпълнител/ публични съобщения за набиране на ценови предложения преди сключване на административен договор. В тази връзка моля да имате предвид, че съгласно разпоредбата на § 4, ал.4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 52 от 2016 г.) „В случаите по чл. 2, ал. 1 и 7 и чл. 5, ал. 2 – до осигуряване на техническа възможност за използване на ИСУН, физическите и юридическите лица и техни обединения – кандидати за безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, публикуват публичните покани и съобщенията за набиране на ценови предложения на Единния информационен портал, а офертите се подават на адреса на съответния кандидат за безвъзмездна финансова помощ, посочен в публичната покана.“ Цитираната разпоредба създава възможност за провеждане на процедури за избор на изпълнител от страна на кандидат-бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ. В тази връзка Ви обръщам внимание, че не по-късно от 3 дни преди датата на обявяване на процедурата същата трябва да бъде представена на електронна поща tenders@mi.government.bg за публикуване на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България.

Емил Петров 2016-11-29 15:52:45

Здравейте, Срамно е, даже МНОГО СРАМНО, че Оценителната комисия за подадените проекти - "Внедряване на иновации" неможе вече цели 8 месеца да даде резултат!!! От 04.04.2016 г. до момента изминаха около 160 работни дни. Сметката показва, че тази Комисия е оценавала средно по 3.44 (по-мало от 4) проекта на ден. ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ!!! Иновациите остаряха докато ПРОФЕСОРИТЕ се намъдруват?! Все пак - КОГА ще бъдат публикувани резултатите??????

ОПИК 2017-01-03 14:17:17

Уважаеми г-н Петров, На 08.12.2016 г. беше публикувано Решение на Ръководителя на Управляващия орган, с което се одобрява доклада на оценителната комисия по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, като съгласно решението се предлагат за финансиране общо 119 броя проектни предложения с размер на БФП възлизащ на почти 96 милиона лева.