Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Четвърто официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

На 12 май 2017 г., в зала „Атлантик“ на хотел „Лъки“, гр. Банско, се проведе Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-жа Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката и заместник-председател на Комитета за наблюдение.

Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК.

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2017 г., които също бяха одобрени от КН.

КН одобри и предложението за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Разработване на продуктови и производствени иновации“, процедура за директно предоставяне на БФП за институционална подкрепа на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, процедура за директно предоставяне на БФП чрез бюджетни линии по ПО5 „Техническа помощ“, както и промени в методологията и критериите за подбор на операции по процедурите чрез директно предоставяне на БФП на Български институт по метрология (БИМ) и Министерство на туризма.

КН обсъди и одобри Годишния доклад за изпълнението на ОПИК за 2016 г.

Членовете на КН се запознаха с напредъка в изпълнението на предварителните условия по ОПИК и напредъка в изпълнението на Плана за оценка на ОПИК и резултатите от проведените оценки.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още напредъкът в изпълнението на ОПИМСП, отчет на изпълнението на Годишен план за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за периода 2014-2020 г., информация за извършени одити по ОПРКБИ и ОПИК, както и информация за проекта на методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.