Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Второ официално заседание на КН на ПКИП

На 26 май 2023 г. чрез видео-конферентна връзка се проведе Второто официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление Управляващият орган на програмата публикува следната информация:

  1. Окончателен протокол от проведеното заседание
  2. Годишен доклад за изпълнението на ОПИК 2014-2020 за 2022 г.
  3. Годишен доклад за изпълнението на ОПИМСП 2014-2020 за 2022 г.
  4. Резюме на Годишния доклад за изпълнението на ОПИК 2014-2020
  5. Резюме на Годишния доклад за изпълнението на ОПИМСП 2014-2020
  6. Изменение на Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.103 „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“, ОПИК 2014-2020
  7. Изменение на Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Разработване на иновации в предприятията“, ПКИП 2021-2027
  8. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Внедряване на иновации в предприятията“, ПКИП 2021-2027
  9. Съгласуване на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021 – 2027 г.
  10. Презентация от II официално заседание на КН на ПКИП.