Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Национални стратегически документи

Иновационна стратегия за интелигентна специализация (връзка към интернет страницата на Министерство на икономиката)


Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020: Small Business Act (връзка към интернет страницата на Министерство на икономиката)


Споразумение за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.


Национална комуникационна стратегия 2014-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Примерни дейности спрямо целевите групи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.


Национална програма за развитие: България 2030


Национална програма за развитие: България 2020