Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Трето официално заседание на КН на ПКИП

15.01.2024 г.

Окончателен протокол от проведеното Трето официално заседание на Комитета за наблюдение на ПКИП на 16.11.2023 г.


16.11.2023 г.

Проведе се Трето официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 16 ноември 2023 г. се проведе Третото официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление Управляващият орган на програмата публикува следната информация:

 1. Презентация на Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на ПКИП 2021-2027;
 2. Презентация на Методология и критерии за подбор на операции по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Утвърждаване на България като конкурентна инвестиционна дестинация чрез подкрепа на дейността на Българска агенция за инвестиции (БАИ)“;
 3. Презентация на Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“;
 4. Презентация на напредъка в изпълнението на ОПИК 2014-2020;
 5. Презентация на напредъка в изпълнението на ОПИМСП 2014-2020;
 6. Презентация на напредъка в изпълнението на ПКИП 2021-2027;
 7. Презентация Информация и публичност
 8. Презентация за представяне на резултати от извършена оценка „Анализ и оценка на степента на постигането на целите на ОПИМСП, ефективността и ефикасността на изпълнението на програмата, и въздействие на програмата върху конкурентоспособността и производителността на МСП“
 9. Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на ПКИП 2021-2027;
 10. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Утвърждаване на България като конкурентна инвестиционна дестинация чрез подкрепа на дейността на БАИ“;
 11. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“.