Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.

Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.

На 22 юни 2015 г., в сградата на Министерството на икономиката, ул. „Княз Александър I“ 12, се проведе извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК). Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и заместник председател на Комитета за наблюдение.

На заседанието бе представена по-подробна информация относно Инициативата за малки и средни предприятия - прилагане на продукт неограничени гаранции върху портфейл от нови кредити за малки и средни предприятия в рамките на инициативата.

Представено бе предложението на Управляващия рган за изменение на ОПИК във връзка с решение на СКУСЕС относно включването на България в Инициативата за малки и средни предприятия и  решение на СКУСЕС относно промяна на междинните стойности от рамката за изпълнение към 2018 г. на ОП "Региони в растеж" и ОПИК. След направеното обсъждане, Комитетът одобри предложените промени в ОПИК 2014-2020 г. и възложи на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна на оперативната програма на основание чл.30 от Регламент (ЕС) 1303/2013.