Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Отговори на въпроси по процедурата от №09 до №28
Отговори на въпроси по процедурата от №01 до №08