Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Седмо официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

На 30 ноември 2018 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Седмото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК и на ОПИМСП, на финансовите инструменти по ОПИК, годишният план за действие за 2018 г. на ОПИК в изпълнение на Националната комуникационна стратегия и планът за действие за 2019 г., както и информация за извършени одити по ОПИК. Комитетът обсъди и одобри Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПИК за 2019 г., методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. На заседанието беше одобрено преразпределение на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ и удължаване на срока за изпълнение на проект „Научно технологичен парк – фаза 2“ с бенефициент „София Тех Парк“ АД.

В рамките на дневния ред на заседанието бяха представени още методология и критерии за подбор на операции по процедура „Развитие на иновационни клъстери“, както и резултатите от проведените регионални срещи за подкрепа на Регионални иновационни центрове.

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1. Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

2. ИГРП на ОПИК за 2019 г.

3. Процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

4. Процедура „Развитие на иновационни клъстери“

5. Регионални иновационни центрове

6. Предложение за преразпределение на бюджета по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

7. Представяне на напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК

8. Представяне на напредъка в изпълнението на ГПД за 2018 г. на ОПИК в изпълнение на НКС и ГПД за 2019 г.

9. Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити

10. Представяне на напредъка в изпълнението на ОПИМСП