Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ

 

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ЗУСЕСИФ И ЗОП, КОНСТАТИРАНИ ОТ УО НА ОПИК ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

 

 1. Често допускани грешки при възлагане на договори по реда на ПМС 160/2016

 

 1. Грешки при обявяване на процедурите:

Най-голям дял от установените нарушения са свързани с подготовката на процедурата за избор на изпълнител и нейното обявяване, т.е. при формулиране на нейния предмет и избора на реда, по който тя ще бъде проведена, при формулирането на критериите за подбор и възлагане, техническите спецификации и методиката за оценка. Пример: Бенефициентите включват в една процедура за избор на  изпълнител разходи, определени в бюджета, като разходи за доставка и разходи за услуга, или за доставка  за СМР, като се обосновават с това, че доставката е свързана с предоставянето  на  услуга  по  внедряването  й,  когато  става  дума  за  например софтуерно  приложение,  или  че  доставката  е  свързана  с  изграждането  на фундамент за съответното оборудване или преустройство на помещение с оглед подготвянето му за инсталиране на оборудването. ПМС 160/2016 изрично определя видовете обекти на  процедури,  а  именно  –  за  доставки,  за  услуги  или   за  строителство/СМР. Препоръчително  е  всички  доставки/услуги/СМР  по  проекта  да  бъдат  извършени чрез   една   процедура   за   избор   на   изпълнител,   съответно   с   обект доставка/услуга/СМР, като се прилага системата с обособени позиции, където това е необходимо.

 

Кога да се използва система с обособени позиции:

 • съответните  доставки/услуги/СМР  представляват  такава  част  от  обекта  на процедурата, която въпреки че може да бъде самостоятелен обект на процедура, е систематично свързана с другите позиции от обекта на процедурата; 
 • доставките/услугите/СМР не могат да бъдат извършени от един изпълнител или дори да могат да бъдат извършени от един изпълнител самият предмет/обособени позиции представлява интерес за различни икономически оператори;

Друг основен проблем, който следва да бъде съобразен, за да бъде проведена една процедура законосъобразно, е залагането на изискване в публичната покана кандидатите да подават оферти само за всички обособени позиции при положение, че предвидените за закупуване активи/изпълнение услуги по отделните обособени позиции (или поне в една от тях) имат разнороден характер. Това условие ограничава необосновано участието на лица в процедурата.

Определящо за избора на вида процедура за определяне на изпълнител с включени в нея обособени позиции е общата сума на всички обособени позиции (а не стойността на всяка обособена позиция).

 1. Подготовка  на  документация  за  откриване  на  процедура  за  избор  на изпълнител, съгласно ПМС 160/2016г.:
 • Общи препоръки , касаещи документацията за избор на изпълнител 

За  правилното  провеждане  на  процедурите  за  избор  на  изпълнител  от  изключителна важност  е  съдържанието на всички  документи  да  си  кореспондира,  независимо  че  в  някои  от  тях  се  съдържат  повече  данни. Информацията  не  трябва  да  се  различава  по  същество и  да  дава  възможност  за интерпретации и различно тълкуване от страна на потенциалните кандидати. 

Пример:  посочване на дадено условие в различни мерни единици (срокът за изпълнение е определен в образеца на офертав дни, а в проекта на договор-  в месеци), посочване на различни изискуеми документи за доказване на едно и също изискване в различните части на документацията).

 

В случай, че в процедурата е открита и в документацията са налични  различни условия в различните й части, има сериозни негативни последици и води до налагане на финансова корекция или прекратяване на процедурата. Причина за това е, че допуснатите неточности не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата и съответно водят до стартиране на процедура за налагане на финансови корекции.

Публичната покана  е  основата  на  тръжната  документация.  В  обобщен  вид  тя съдържа  пълната  информация  за  процедурата  –  срокове,  условия  и  изисквания  на Бенефициента, минимални изисквания към кандидатите,  критерии за оценка, адреси за кореспонденция  и  тн.   Много често са налице съществени неясноти, неточности и несъответствия между обстоятелствата, посочени в публичната покана, където не са  включени  някои  изисквания  към  участниците, които,  от    друга    страна,  се  съдържат  в документацията за участие.

Пример: в публичната покана, образеца на оферта и образеца на договор за изпълнение са посочени различни елементи на процедурата, напр.; съгласно раздел ІІ.3. „Срок на договора“ на публичната покана срокът за изпълнение на предмета на процедурата започва да тече от датата на изпращане на заявка от бенефициента до изпълнителя, съгласно образеца на оферта – срокът за изпълнение на договора тече от датата на подписване на последния, а в образеца на договор е посочено, че договорът влиза в сила от подписването му, но срокът на неговото изпълнение е n-на брой дни от датата на получаване на заявката; в публичната покана и в образеца на договор са въведени различни условия за плащане – различен процент на авансово, междинни и окончателно плащане, различни срокове, в които следва да се извършват плащанията, напр. в един от документите – сроковете са в календарни дни, в друг – в работни дни;

При стартиране на процедура за избор на изпълнител следва да се съобрази разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ПМС 160/2016, а именно срока за събиране на оферти, който не може да бъде по-кратък от 7 дни от публикуването на поканата.

В случая бенефициентите следва да имат предвид, че срокът за публичен достъп до документацията/събиране на оферти е до изтичане на посочената в публичната покана дата.

 

Възложителите трябва да съобразят срока за подаване на офертите със сложността на процедурата.

 1. Посочване на ограничаващи кандидатите изисквания.

Основна част от установените нарушения при провеждане на процедури за избор на изпълнител са залагане на изисквания/условия, които ограничават участието на кандидатите. (Условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата). Бенефициентите  нямат  право  да  включват  в  документацията  условия  или  изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в процедурата. Това означава, че всяко по-неблагоприятно третиране или лишаване на лица от законови права, както и установяването на специално отношение към други е недопустимо.  Включването на ограничителни условия има за резултат подаването на оферти от ограничен кръг лица, като не са редки случаите на участие на единствен участник, който впоследствие е избран за изпълнител. С оглед ефективно прилагане на законодателството в тази област наличието само на един участник в процедурата е индикатор за липса на адекватни условия за конкуренция на отделните субекти.

Чести са случаите, в които единственият кандидат, подал оферта по подобни процедури, не отговаря на тези изисквания, но въпреки това възложителят не го отстранява и не прекратява процедурата, а сключва с него договор за изпълнение, което води до порок на процедурата.

Този тип нарушения са с най-големи финансови последици за бенефициентите. Нарушенията най-често са свързани или с начина, по който са формулирани критериите за подбор на участниците, или с документите, които следва да се представят за доказването им. Критериите за подбор са свързани с финансовото и икономическо състояние на участниците, техните технически възможности и професионална квалификация. За да са законосъобразни и за да осигуряват спазване на принципа за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, същите следа да са съобразени с предмета, характера, стойността, количеството и обема на обществената поръчка

 

 

 1. Основни  грешки,  допускани  от  Бенефициентите,  при  посочване  на минималните  изисквания  в  раздел  III.2.2) Икономически  и  финансови възможности - Изискванията за икономическото и финансовото състояние, които се определят от бенефициента, трябва да са съобразени със стойността и предмета на възлагане, както и с обема и сложността на дейностите, които ще се извършват (чл.3, ал.14 от ПМС 160/2016).
 • Бенефициентите  залагат  минимални  изисквания  към  потенциалните  кандидати, които не са съобразени с характера, количеството и обекта на процедурата.   В този раздел Бенефициентите в голяма част от случаите поставят изисквания за размер на оборота, който многократно надхвърля обема на процедурата.  Залагат се и условия за оборот, които не са съобразени с поставеното изискване той да е относим най-много за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

Пример:

 • реализиран оборот за всяка една от предходните три години, като необосновано е ограничена възможността оборотът като общ размер да е постигнат за целия тригодишен референтен период;
 • оборот за една календарна година въпреки, че референтният период за реализиране на оборота съгласно ПМС 160 е тригодишен; непропорционален размер на изискуемия оборот спрямо характера и сложността на поръчката;
 • изисквания за оборот, реализиран в изпълнение на дейности, финансирани единствено от международни и/или европейски източници.
 • Ограничителен характер е налице и когато се смесват изискванията за финансово и икономическо състояние и изискванията за технически възможности на участниците.

Пример:-заложени изисквания за успешно завършен брой проекти с конкретни характериситики и на определена стойност.

 • Залагане на дискриминационни критерии за подбор, както и изискване за представяне на документ, с който не може да бъде удостоверено съответствието на кандидата с така заложения критерий за подбор

 

Пример:-изискване на специфичен оборот, а изисквания документ е ОПР и баланс;

 • Поставяне на ограничителни изисквания към отделните субекти в обединение/консорциум.
 • - всеки един или част от участниците в обединението/консорциума да отговарят на минималните  изисквания за допустимост за общ оборот/специфичен оборот. На заложените изисквания следва да отговаря обединението като цяло, а не всеки един от субектите в него;
 • При процедури за избор на изпълнители с няколко обособени позиции, в раздел ІІ.2. „Количество или обем на обекта на процедурата“ на публичната покана не е посочена прогнозна стойност за всяка обособена позиция, въпреки че като критерий за подбор относно финансовите и икономически възможности на кандидатите е въведено изискването за наличие на общ оборот и/или оборот по предмета на процедурата в минимален размер, равняващ се на 2 /два/ пъти прогнозната стойност на обособената позиция, по която кандидатът подава оферта; при това положение заинтересованите кандидатите не биха могли да определят какво точно е минималното изискване за оборот по всяка обособена позиция;
  1. Основни грешки допускани от Бенефициентите, при посочване на минималните изисквания в раздел III.2.3) Технически възможности и квалификация - Изискванията за техническите възможности и/или квалификация, които се определят от бенефициента, трябва да са съобразени със стойността и предмета на възлагане, както и с обема и сложността на дейностите, които ще се извършват (чл. 3, ал.14 от ПМС 160/2016).
 • В някои случаи възложителите поставят изисквания, които не са относими към предмета на поръчката.
  • -Заложено е изискване предлаганите от участниците експерти да имат опит в областта на опазване на околната среда във водния сектор, а процедурата е с предмет СМР.
 • Често срещани са нарушения, свързани с изисквания за доказване единствено на трудов стаж на предложените експерти, с което се ограничава

 

възможността за участие на лица, придобили опита си по силата на правоотношения, различни от трудовите/служебните.;

 • Възложителите определят относим период за придобиване на опита на кандидата, който не съответства на изискванията на чл. 3 от ПМС 160/2016г.
 • - за доставки и услуги вместо законосъобразния срок от 3 години се определя по-кратък или по-дълъг срок. От друга страна периодът често се определя в календарни години, без да се съобразява с датата на откриване на процедурата и крайния срок за получаване на оферти (например крайният срок за получаване на офертите в поръчка с обект услуга е 30.05.2018 г., а възложителят в обявлението неправилно е посочил, че изисква опит – изпълнени два договора със сходен предмет през 2015 г., 2016 г. и 2017 г., като така е изключил неправомерно периода 01.01-30.05.2018 г.).
 • Продължават да се срещат случаи, в които изискването за брой изпълнени дейности със сходен предмет е непропорционално, като се изискват повече от 3 изпълнени дейности.
 • Друг основен проблем е залагане на определен брой изпълнени договори. Бенефициентите следва да имат предвид, че законосъобразно е залагане на изискване за изпълнени дейности (доставки или услуги), а не договори.
 • Често срещани са и неправомерно поставени изисквания към експертите за опит в проекти, финансирани от ЕС или по определени оперативни програми, въпреки че конкретната дейност, която експертът ще изпълнява се базира на умения, стандарти и правила, без значение от източника на финансиране на процедурата.
 • Залагането на неясни условия, като: изискване за изпълнени сходни доставки/услуги/строителство от кандидатите – без да се опише кои доставки/услуги/строителство ще бъдат приемани за сходни; изискване за наличието на определен брой квалифицирани технически лица с подходящо образование – без да се опише каква/о квалификация/образование ще бъдат приемани за съответстваща/подходящо; и др. в този смисъл;
 • Залагане на изискване към кандидатите да бъдат оторизирани от производител на предлаганото оборудване, което да се доказва с представянето само на оторизационно писмо, издадено от производителя. Бенефициентът следва да предвиди, че на първо място това изискване може

 

да се доказва с представянето и на други документи – пр.: „декларация, удостоверение или еквивалентен документ“, както и че същите могат да бъдат издадени от упълномощен от производителя представител за право на търговия/дистрибуция.

 • Залагане на изискване за наличие на собствена сервизна база. Бенефициентите следва да имат предвид, че към момента на подаване на оферта следва да изисква декларация, в която кандидатите да декларират, че към момента на сключване на договора за изпълнение ще осигурят сервизна база, като не е от значение дали тя е собствена или наета.
 • Често срещано нарушение е свързано със заложени изисквания за представяне на сертификати, които не са относими към предмета на процедурата.
 • Също така често срещано нарушение е смесването на заложените критерии за подбор с показателите за оценка. Това действие е категорично забрането от законодателя в чл. 3, ал. 16 от ПМС 160/2016.
 • Друго срещано нарушение е посочването на минимално изискуем срок за изпълнение, който не съответства на сложността на предмета на процедурата. Пример: срок за изпълнение на доставката/услугата 30 дни при услови, че става въпрос за доставка на производствена линия или разработка на софтуер, за което е необходимо повече време.

3. Незаконосъобразна методика за оценка на офертите

Формулирането на незаконосъобразна методика за оценка по същността си представлява обстоятелство, което необосновано ограничава участието на лицата в процедурата, т.е. налице е разубеждаващ ефект по отношение на потенциалните участници/кандидати в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или оказва влияние върху прозрачността при провеждане на процедурата - не е налице достатъчно информация при какви предложения колко точки ще бъдат присъдени.

Нарушенията по отношение на методиката за оценка на офертите основно са:

 • Формулиране на показатели за оценка, които не са свързани пряко с предмета на обществената поръчка;

 

 • Формулиране на показатели за оценка, които са субективни и не дават възможност за реално извършване на оценка на офертата, както и на поставените точки;
 • Формулиране на показатели за оценка, които представляват изисквания към финансово-икономическото състояние, техническите възможности и професионалната квалификация на участниците – неправомерно смесване на критериите за подбор с показателите за оценка
 • Използване на показатели за оценка в рамките на предварително определени оценъчни нива и диапазони, без да са посочени указания за присъждане на точки в рамките на всяко от нивата - В рамките на едно оценъчно ниво възложителят е дал възможност за присъждане на точки в диапазон „от….до”, например от 1-10; 11-19 и 20-25. В този случай границата на оценка е неопределяема и е неясно въз основа на каква преценка, на кои конкретни параметри в офертите ще се присъжда съответният брой точки в рамките на отделните оценъчни нива. Неясно е кога едно техническо предложение ще бъде оценено с 23 точки и кога с 20 точки например, или с 12 и 18 точки и т.н. Описаното е относимо и за трите нива на оценка. Конкретните стъпки на оценяване не съдържат обективни критерии за сравнение и съпоставка.
 • Залагане на единна методика за оценка на офертите, при наличието на предмет на процедурата, разделен на няколко обособени позиции. При такова условие следва да се изготви отделна методика за всяка отделна позиция или такава методика, която позволява законосъобразно избиране на различен изпълнител за всяка позиция.

в публичната покана, методиката за оценка и в образеца на оферта се съдържат противоречиви изисквания на бенефициента Пример:съгласно методиката за оценка минималният гаранционен срок, който кандидатите могат да предлагат е 24 месеца, същевременно в образеца на оферта е посочен минимален праг от 26 месеца; в раздел ІV.1. „Критерий за оценка на офертите“ и в методиката за оценка са посочени различни показатели и/или различа относително тегло на показателите в комплексната оценка

4. Необосновано посочване в Техническите спецификации на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство

 

Това посочване би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или стоки и по този начин до нарушаване на принципите на закона за свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация на кандидатите/участниците.

В изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите „или еквивалентно”.

 1. Грешки при провеждане на процедурите:

 

 1. Неописване на всички действия на комисията в протокола или неописването им в хронологичен ред;
 2. Определеният за изпълнител участник не отговаря на предварително определените от възложителя изисквания, но в резултат на пропуски в работата на оценителите е допуснат до участие и оценка.

Пример: Към тази категория нередности попадат случаите, в които избраният изпълнител не отговаря на заложените критерии за подбор, изискванията към техническата и/или ценова оферта и др. Примерни за нарушения са: липса на доказателства за изпълнение на сходни с предмета на възлаганата поръчка обекти/договори/услуги или доставки; предложени експерти, които не отговарят на изискванията за квалификация и/или опит, или за които не са представени изискуемите от възложителя документи; представяне на оферта, която не отговаря на заложените от възложителя параметри на оборудването, което е предмет на доставка и др.

 1. Извършено е необосновано/неправомерно и дискриминационно отстраняване на участници в процедурата за оценка на офертите:

Пример: Отстраняване на кандидат за липсващ и/или несъответстващ документ, без същият да бил изискан по реда на чл. 8, ал.2 от ПМС 160/2016г.; комисията не е оценила офертите в съответствие с предварително обявените условия; нееднакво прилагане на изискванията на възложителя към участниците, като на

 

едно и също основание се допускат оферти до последващо участие, а други се отстраняват от последваща оценка.

 1. Неправилно прилагане от страна на комисията на определените показатели за оценка, което е довело до неправилно класиране на офертите.
 2. Друга често срещана грешка е непредставяне и неизискване на декларацията по чл.12, ал.1,т.1 от ПМС 160/2016г. за всички лица, представляващи или управляващи кандидата по смисъла на чл. 54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП

Пример: Кандидат по процедурата е акционерно дружество, а е представена декларация по чл. чл.12, ал.1,т.1 от ПМС 160/2016г. само от изпълнителния директор, като не е приложена такава от всички членове на управителни и контролни органи.

 1. Често срещан порок при провеждането на процедурата е когато в следствие на изискани разяснения от страна на комисията, кандидатът  промени офертата си и това негово действие бъде прието от Оценителната комисия. Бенефициентите следва да имат предвид, че съгласно чл. 8 от ПМС 160/2016г. „Бенефициентът може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, като предоставените разяснения по настоящата алинея не следва да включват промени в техническото и ценовото предложение на кандидатите“.
 2. Друго често срещано нарушение, което води до неодобряване на протокола от работата на оценителната комисия от страна на УО на ОПИК, е немотивираното отстраняване на кандидат или отстраняването му на формално основание.
 3. Неточности в администрирането на процеса на работа на оценителната комисия:

Пример: Неизпълнение на задължението по чл. 8, ал.5 от ПМС 160/2016г. за уведомяване на кандидатите и УО за утвърдения протокол и извършеното класиране; Неуведомяване на кандидатите и УО за прекратяването на процедурата в срока по чл. 9, ал.3 от ПМС 160/2016г. и др.

 

 1. Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител на погрешно основание, както и липса на мотиви за прекратяването, които следва да бъдат посочени в решението за прекратяване

1.3. Грешки при сключване и изпълнение на договорите с избраните изпълнители;

1. На първо място може да се посочи несъответсвието на сключения договор с направените от кандидата предложения, включени в подадената оферта.

Пример: изменение в цената на изпълнение на процедурата; промяна на количеството или обема; промяна на срока за изпълнение на процедурата; промяна в начина плащане и др.

2. Непредставяне на всички изискуеми съгласно чл. 12 от ПМС 160/2016г.

Пример: Непредставяне на свидетелства за съдимост на всички лица, имащи правомощия да представляват дружеството, спечелило процедурата и др.

 1.  Непредставяне към момента на сключване на договора на изискуемата Гаранция за добро изпълнение.

 

 1. Често допускани грешки при възлагане на договори по реда на ЗОП

 

 1. Грешки при обявяване на процедурите:

Както при процедурите, провеждани по реда на ПМС 160/2016, така и тук най-голям дял от установените нарушения са свързани с подготовката на обществената поръчка и нейното обявяване, т.е. при формиране на нейният предмет и избор на реда, по който тя ще бъде проведена, при формирането на критериите за подбор и възлагане, техническите спецификации и методиката за оценка, както и при определяне на сроквете за получаване на оферти и за получаване на документация.

 

 

 1. Не се спазват принципите на публичност и прозрачност при оповестяване на документи и/или информация за обществената поръчка:

 

Най-често този тип нарушения се изразяват в незаконосъобразно разделяне на обществената поръчка с цел заобикаляне на придвидения в закона ред за възлагане.

 • не се спазват правилата за публикуване на документите за обществената поръчка в профила на купувача, както следва:
 • съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП решението за откриване и обявлението за обществената поръчка се публикуват в деня на публикуването им в РОП;
 • съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП документацията за обществената поръчка се публикува в деня на публикуването на обявлението в ОВ на ЕС.
 • Налице е несъгласуваност и противоречие между обявлението за оповестяване откриването на процедурата и документацията за обществената поръчка. Пример:В обявлението за обществената поръчка се посочва, че възложителят не въвежда критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности на участниците, а в документацията са налице изисквания относно професионална компетентност на лицата, отговорни за изпълнението на поръчката.
 • в профила на купувача не се обозначава и посочва дата на публикуване на съответния документ;

 

 1. Не се спазват принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, и на свободна конкуренция при откриване на процедурите за възлагане на обществени поръчки – по същност и особености този тип нарушения се препокриват и с изброените такива при провеждането на процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016. Тук ще бъдат изброени основните категории нарушения:

 

Съгласно чл. 25, ал. 5 от ЗОП възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията за участие условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки.

 

 • възложителят въвежда неясни и/или субективни критерии за подбор и/или се изисква представянето на доказателства, удостоверяващи съответствието с въведените от възложителя критерии за подбор, извън регламентираните в чл. 62 и чл. 64 от ЗОП:
 • в обявлението е посочено, че участникът следва да е изпълнил „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“, но се посочва само какво възложителят приема за сходен предмет;
 • съгласно обявлението за обществената поръчка участникът следва да разполага с определен брой „експерти, които притежават необходимия опит и квалификация“, без изрично да е посочено какъв опит се има предвид – общ и/или по предмета на процедурата, и каква квалификация;

Формулирането на неясни критерии за подбор има разубеждаващ ефект върху заинтересованите от възлагането на процедурата лица, поради което води до необосновано ограничаване на конкуренцията.

 • при въвеждането на критерий за подбор „наличие на персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност“ за изпълнението на поръчката се изисква представянето на документи, извън посочените в чл. 64 от ЗОП на етап „подаване на оферта“ от всички участници в процедурата /изискват копие на дипломи, трудов и/или осигурителни книжки/; посоченото е противоречие с разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗОП, съгласно която „при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)“.

На основание, чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят, на етап „разглеждане на офертите“, може да изисква от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Следва да се има предвид, че тези документи могат да бъдат само тези, посочени в самия закон а именно – „списък на техническите лица и/или организации“ и/или „списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната

 

компетентност на лицата“ /арг. чл. 59, ал. 3 във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП/.

 • възложителят въвежда неясни и/или субективни показатели за оценка:
 • в редица методики за оценка не е налице ясно разграничение между задължителните минимални указания за подготовка на офертата и изискванията, свързани с процеса на изпълнението на обществената поръчка, респективно – условията за нейното изпълнение, чието неспазване води до отстраняване от участие и показателите за оценка, чрез които следва да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации, съгласно чл. 70, ал. 7, т. 1 от ЗОП;
 • при показател „техническото предложение“ отделните оценки се присъждат само и единствено на база субективни понятия като „ясно“, „непротиворечиво“, „формално“ и др., които определят и отделните стъпки на оценяване;
 • неспазване на разпоредбата на чл. 33, ал. 1, изречение второ от ППЗОП; съгласно цитираната разпоредба възложителите могат да изискват представяне на планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представят изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя, но „пълнотата и начинът на представяне на информацията в документите не може да се използва като показател за оценка на офертите“.

Както неправомерните критерии за подбор, така и субективните показатели за оценка имат разубеждаващ ефект спрямо потенциалните изпълнители, и водят до неравно третиране на участниците в процедурата, тъй като предоставят неограничена свобода на оценителната комисия при присъждане на точките и възможност за интерпретация.

2.2. Грешки при провеждане на процедурите:

1. При наличието на липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с

 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор на избрания изпълнител, същите не са констатирани от помощния орган на възложителя, и констатираното несъответствие или липса на информация не са отстранени:

 • в случаите, когато възложителят е въвел изискване за придобит от експерта опит като брой години, от посочената в ЕЕДОП информация по отношение на лицата, включени в екипа за изпълнение на обществената поръчка не може да се установи по безспорен начин, дали същите отговарят на изискването за общ професионален опит, тъй като последният не е описан, а само е посочено самото изискване на възложителя – „професионален опит повече от 3 или 5 години“ напр., без да е описано къде, кога и на каква длъжност е придобит този опит; посоченото важи и в случаите, когато изискването на възложителя е свързано с изпълнени от експерта определен брой дейности, сходни с предмета на възлагане, тъй като в ЕЕДОП се посочва само, че „лицето е изпълнило 2 или 3 дейности …“ и дословно се цитира минималното изискване, без да се конкретизират изпълняваните от него задължения и/или отговорности, получател на услугата, напр. и т.н.
 • в случаите, когато критерият за подбор „професионална компетентност“ по смисъла на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП обхваща категорията „знания и умения, придобити чрез образование“ в ЕЕДОП се посочва придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по определена специалност без допълнителна конкретизация за периода на обучението, висше учебно заведение и/или номер на диплома.

2. В протоколите от работата на помощния орган на възложителя не се съдържат всички извършени действия и взети решения от последния, свързани с отварянето, разглеждането, оценката и класирането на получените в процедурата оферти, в това число и мотивите за допускането на участниците /арг. чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 8 от ППЗОП/.

2.3. Грешки при сключване и изпълнение на договорите с избраните изпълнители:

Липсват необходимите документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП за сключване на договора за обществена поръчка:

 

 • не са изискани от избрания изпълнител и съответно не са представени:
 • актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП – не са налице свидетелства за съдимост от всички задължени лица съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП съобразно правно-о