Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Извънредно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. - 29.06.2018

Извънредно заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

На 29 юни 2018 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Извънредно заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Стефан Попов, и.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и заместник-председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието бяха обсъдени промени в ОПИК в рамките на Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“ и беше взето решение да се даде мандат на Управляващия орган да предприеме необходимите действия за промяна на Оперативната програма. Промените по Приоритетна ос 1 са във връзка с прехвърлянето на финансов ресурс в размер на 51.1 млн. евро от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) към ОПИК за изпълнение на дейности, свързани със стимулиране на сътрудничеството между бизнеса и науката. Изменението на Приоритетна ос 4 се налага заради включването на проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция - България“ (IGB) с бенефициент „Ай Си Джи Би“ АД (ICGB) сред допустимите дейности, както и включването на “Булгартрансгаз“ ЕАД като допустим бенефициент за техническата подкрепа за междусистемната газова връзка България – Сърбия.

В рамките на дневния ред на заседанието беше представена и обсъдена концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на устойчиво сътрудничество между бизнеса и научните организации на регионално ниво.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1. Предложение за изменение на ОПИК 2014-2020 – ПО 1

2. Предложение за изменение на ОПИК 2014-2020 – ПО 4

3. Концепция за използване на средствата от ОПНОИР за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни хъбове

 Протокол №7 от извънредното заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП от 29.06.2018 - 16/08/2018