Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Десето официално заседание на КН на ОПИК и ОПИМСП

ПРОВЕДЕ СЕ ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП

На 17 септември 2020 г., в зала „Роял“ на „София Хотел Балкан“, гр. София, се проведе Десетото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП).

Заседанието се председателства от г-жа Илияна Илиева, главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Ръководител на Управляващия орган на ОПИК и председател на КН на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020. Обръщение към присъстващите направи г-н Лъчезар Борисов, министър на икономиката. На заседанието присъстваха заместник-министрите на икономиката г-жа Яна Топалова и г-н Стамен Янев. Участие в работата на Комитета взеха и представители на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, посредством постоянна видеоконферентна връзка между София и Брюксел.

На заседанието бяха обсъдени и се взеха решения във връзка с изменението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, методология и критерии за подбор на операции по процедурите  „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“, методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП „Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива“ и изменение на методология и критерии за подбор на операции по процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“.

Комитетът за наблюдение одобри и изменение на Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2020 г.

В рамките на заседанието беше обсъдено и се взе решение процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ да се наддоговори с ново разпределение на средствата в размер на 68 млн. лева, при спазване на първоначално заложеното в Условията за кандидатстване по процедурата процентно разпределение на бюджета в зависимост от технологичната интензивност на секторите на икономическа дейност и категорията на предприятието-кандидат.

На членовете на Комитета беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК (вкл. изпълнението на Плана за оценка, подхода ВОМР и осигурената публичност и прозрачност на програмите), резултатите от изпълнението на ОПИМСП и изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК. Членовете на КН бяха запознати с резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити, както и с напредъка в процеса по подготовка на новия програмен период 2021-2027 г.

Протокол от Десетото официално заседание на Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП

Проект на изменение на ОПИК 2014-2020

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Развитие на устойчива бизнес среда чрез осигуряване на ефективен надзор в областта на контрола на качеството на течните и твърдите горива

Напредък в изпълнението на ОПИК 2014-2020

Напредък в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК 2014-2020

Изпълнение на ОПИМСП 2014-2020

Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити

Изменена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОПИК