Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Първо официално заседание на КН на ОПИК 2014-2020 и ОП ИМСП 2014-2020

Първо официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020

На 26 ноември 2015 г., в Гранитна зала на Министерския съвет, се проведе Първото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП).

Считано от 30 септември 2015 г., Комитетът за наблюдение ще следи за ефективността и качеството на изпълнение на три оперативни програми:  ОПИК 2014-2020,  ОПИМСП 2014-2020 и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ).

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и заместник - председател на Комитета за наблюдение.

Участие взеха и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия. Членовете и гостите на комитета бяха приветствани от г-жа Витория Алиата ди Вилафранка, директор на Дирекция „Изграждане на административния капацитет и Югоизточна Европа“ в ГД „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК.

На заседанието беше обсъден напредъкът в изпълнението на ОПИК през 2015 г. Бяха обсъдени и одобрени методология и критерии за подбор на операции по три процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятия",  "Енергийна ефективност в МСП" и "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" .

Управляващият орган на ОПИК предложи промени в Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2015 г., които бяха одобрени от КН.  Комитетът одобри и Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2016 г. с процедурите, които се планира да бъдат обявени през следващата година.

Представени бяха План за оценка на ОПИК,   изпълнението на Годишния план за действие за 2015 г. на ОПИК в изпълнение на Националната комуникационна стратегия, както и Годишният план за действие за 2016 г.

Беше представена и одобрената от ЕК Оперативна програма „Инициатива за МСП“ и предстоящите стъпки за изпълнението й.

Управляващият орган докладва напредъка в изпълнението на ОПРКБИ през 2015 г. и предостави информация относно анализа на риска и рисковите проекти, както и предприетите мерки за успешното приключване на Програмата.

Комитетът за наблюдение одобри предложението на УО за удължаване продължителността на операциите по област на въздействие 3.1 Подобряване на достъпа до финансиране на микро, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите от финансовия инженеринг, за ОПРКБИ.

Бяха обсъдени и приети промени във Вътрешните правила и Кодекса на поведение на Комитета за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП.