Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Сектор „Финансово планиране и счетоводна отчетност“

Началник на сектор - Илона Димитрова

02 9329 269

i.dimitrova@mig.government.bg

 

Осъществява бюджетно планиране, прогнозиране и отчитане, касаещо дейността на УО;

Изготвя Отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите от програмния бюджет на министерството;

Оперира със системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА и разпределя лимити за извършване на плащания по програмите;

Изпълнява функциите по осчетоводяване и отчитане на извършените транзакции, съобразно указанията на Министерство на финансите и националното законодателство по програмите;

Осъществява плащания към бенефициентите на програмите, като оперира със системата за електронно банкиране на БНБ;

Подготвя необходимата документация и извършва действия за изпълнение на процедурата по активиране на банковата гаранция по програмите;

Изготвя баланс и сборна оборотна ведомост по програмите, както и Журнал документи по програмите и съгласно общоприетите счетоводни принципи и националното законодателство;

Въвежда и поддържа в реално време счетоводна информация в системата „SAP” към Дирекция НФ;

Изготвя месечни и тримесечни отчети по единен бюджетен класификатор (ЕБК) и отчети за лимити, съгласно указания на Министерство на финансите;

Осъществява оперативно наблюдение, контрол и равнение на въвежданата счетоводна информация;

Въвежда и поддържа информация в ИСУН 2020, касаеща изразходването и възстановяването на средствата по програмите, съгласно делегираните права за достъп до системата;

Поддържа отчетна информация в Регистър за минимални и държавни помощи.