Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Предложения, мнения, препоръки

Чрез секция „ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ“ се дава възможност на бизнеса да изпраща своите предложения, коментари и препоръки по отношение на изпълнението на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта е да позволим на всички заинтересовани страни да споделят своите впечатления от изпълнението на оперативната програма, какви трудности са срещнали/срещат при изпълнението на проекти, с какво могат да се облекчат и подобрят условията, кои са добрите практики. Всички изпратени предложения, мнения и препоръки ще бъдат разгледани от Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурантоспособност“ и ще подобрят съвместната ни работа.

Предложения, мнения, препоръки

Търси в дискусията

Какво търсите?

Задай нов въпрос

Име и фамилия
E-mail
Въпрос
Код

Мариян Тодоров 2016-12-09 18:03:45

Уважаеми господа, вече две години върви програма: Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Вчера излязоха резултатите по Първата процедура за иновации "Внедряване на иновации в предприятия". От резултатите стана ясно, че около 40 микро и малки предприятия са се класирали за финансиране. За мене това е смешно. В страната с най-ниско ниво на иновации в ЕС, 40 малки и микро предприятия имат възможност за подпомагане!? Не ми е ясно как се определят средствата за тези процедури, но не е нормално за иновации да се отделят толкова малко пари. Дисбаланса между проектите на малките, средните и големите предприятия е очеваден, изводите са ОП. Като се погледнете структурата на проектите, ясно се вижда, че са спечелили повечето проекти с над 1 000 000лв. Това грубо означава 300 000 лв. самофинансиране?!. Това също означава, и то се вижда, че лобитата на отделните консултантски фирми са се потрудили здраво да минат техните проекти напред. Знае се, колко ще вземе една консултантска фирма за спечелен проект от 1 300 000лв. Знае се също и как се лобира тези проекти да се класират. Ако оперативната програма наистина има цел, да подобри иновативността на Българските предпприятия е необходимо да направи необходимото да се увеличи бюджета по процедурата и да се класират фирмите от резервния списък.Това са фирмите, които честно и със собствени сили си правят проектите и не се подават на корупционния натиск на консултантски фирми от лица с влияние в структурите на ОП. /Няма запитана консултантска фирма, която за своя реклама да не казва, че имат човек, който от вътре ще ги насочи за правилното оформление на проекта, пък и повече/ Ако проектите от резервния списък имат потенциал, защо не се направи необходимото да се финансират, защо да се губи време за нови процедури, нови срокове, усилия за писане на проекти. Иновациите ни остаряват с всеки един ден. Дайте шанс на добрите проекти. Смятам, че щом имаше възможност за процедурата за модернизация, да се отделят толково много средства е логично и за иновациите-панацеята за нашата икономика да се отделят необходимите средства. За какво е необходимо да се правят нови процедури с всичките огромни средства за измисляне на процедури и критерии, документи, приложения, оценка на проекти и много загубено време и нерви на бенифициентите при изготвянето на проекти. Каква е ефективността на Оперативната програма, 10 месеца да оценява 800 проекта, като накрая ще се класират 40 /визирам Иновации от стартиращи предприятия/. Защо усилията не се насочат в качеството на изпълнение на проектите, за изпълнените критерии и приноса им в нашата икономика, а не в безумно сложни оценки, само да се налива от пусто в празно. При нови процедури отново ще изплуват фирмите, които са спечелили на тази процедура, просто те имат пари да си платят и на консултант и респективно за лобиране на техните проекти. Много процедури с нисък бюджет са единствено изгодни на консултантските фирми и богатите фирми, които стават още по-богати, явно това е движеща сила в момента. Моето предложение е да се дофинансират проектите от резервния списък с увеличаване на средствата по процедурата. Това е логиката ако искаме иновациите в предприятията да бъдат движещият механизъм на икономиката. С уважение М.Тодоров

ОПИК 2017-01-09 15:36:09

Уважаеми г-н Тодоров, следва да имате предвид, че с оглед на осигуряването на високи нива на прозрачност и предвидимост на подкрепата по ОПИК разпределението на бюджета на процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по категории предприятия бе определено на етап обявяване на процедурата след извършване на съответните анализи от страна на УО на ОПИК. Също така, важно е да се отбележи, че въпреки твърденията, съдържащи се във Вашия сигнал, относно дисбаланса в броя на одобрените проекти по категории предприятия, всъщност броят на проектите на микро и малки предприятия, одобрени за финансиране, е по-голям от този на проектите, одобрени за финансиране, както на средните, така и на големите предприятия. В допълнение, размерът на бюджета по процедурата за микро и малки предприятия е идентичен с този предвиден за средни предприятия, като единствено ресурсът, заделен за големи предприятия е по-сериозен, поради ограничените възможности за подкрепа по ОПИК за предприятия, които не отговарят на изискванията за МСП (съгласно Закона за малките и средни предприятия) - процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ бе първата грантова схема за програмен период 2014-2020, по която възможност да кандидатстват имаха и големите предприятия. Относно направените твърдения за лобиране и намеса в оценителния процес от страна на външни лица, следва да се обърне внимания на факта, че при програмирането на процедурата УО на ОПИК положи значителни усилия, за да бъдат заложени изцяло обективни критерии за оценка, при наличието на които, е невъзможно резултатите от оценката да бъдат променени. Въпреки това, в случай че разполагате с конкретна информация относно дадена нередност бихте могли да изпратите сигнал чрез сайта на Оперативната програма www.opic.bg, модул „Обратна връзка“, достъпвайки линк „Нередности“. Във връзка с изразените съмнения в смисъла и необходимостта от програмирането на нови процедури, бихме искали да обърнем внимание, че изпълнението на ОПИК ще продължи до 2023 г. (съгласно правилото N+3 изпълнението на оперативните програми продължава 3 години след края на програмния период), което обуславя необходимостта от равномерно и балансирано програмиране на процедурите, осигурявайки константна възможност за подкрепа на българския бизнес. Към момента УО на ОПИК не предвижда да бъде алокиран допълнителен ресурс за финансиране на проекти на микро и малки предприятия по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. Въпреки това, с оглед на значителния брой проектни предложения с високо качество, получени от микро и малки предприятия, УО на ОПИК ще направи допълнителен анализ на резултатите и подобно решение може да бъде взето в бъдещ момент, като следва да се има предвид, че: процедура BG16RFOP002-1.001 е първата процедура по Приоритетна ос 1 и като такава тя е с пилотен характер по отношение на търсенето на съответствие на проектните предложения с тематичните области, заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). ИСИС, както вероятно знаете, представлява предварително условие за отпускане на подкрепата по Приоритетна ос 1 и в този смисъл преди вземане на решение относно увеличаване на бюджета по конкретната процедура, следва да бъде извършен задълбочен преглед на резултатите от оценката на проектните предложения по процедурата от гледна точка постигане на заложените цели в ИСИС, както и изпълнението на това условие да бъде официално потвърдено от службите на Европейската комисия. В допълнение следва да се има предвид и ограничения оставащ разполагаем ресурс по Приоритетна ос 1 на ОПИК и предстоящото обявяване на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, планирано за първото тримесечие на 2017.