Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

П О К А Н А

   за представяне на проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) кани Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) да представи проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК.

Основната цел на процедурата е да се осигури  по-голяма устойчивост на постигнатите досега резултати и да се подобри бизнес средата.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по процедурата е 6 250 000 лева.

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1) Организиране и провеждане на национални участия на специализирани международни панаири и изложби в чужбина.

2) Подпомагане индивидуалните участия на МСП на специализирани международни панаири и изложби в страната.

3) Организиране, провеждане и участие в специализирани конференции.

4) Организиране, провеждане и участие на български производители в търговски мисии в чужбина.

5) Организиране на бизнес форуми, контактни борси, конференции и други нетуъркинг събития с двустранни срещи между български и чуждестранни фирми в страната.

6) Разработване на софтуер и създаване на интернет платформа за онлайн регистрация и мачмейкинг във връзка с дейностите по организиране на бизнес форуми, контактни борси, конференции и други нетуъркинг събития;

7) Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта/ите обществени поръчки, вкл. извършване на оценка на получените оферти по обявените обществени поръчки.

8) Дейности, свързани с организация и управление на проекта/ите. В обхвата на тези дейности попадат и дейностите за одит на проекта/ите, както и дейностите, свързани с публичност, визуализация, информация и комуникация.

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 28 юни 2019 г.