Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Със Заповед РД-16-775/01.06.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Актуализацията е извършена във връзка с необходимост от тълкуване на изискванията на чл. 50, ал. 4 от „Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ и на чл. 2, ал. 7 от „Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ по отношение на сключването на договори за наем.

Конкретните промените се изразяват в следното:

  1. В Глава II „Техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ“, към т. 4.1 „Документи, прилагани към междинен/финален отчет, потвърждаващи изпълнението на дейностите по проекта“, в Таблица 1 се добавя нов ред „Наем на помещения“ със съответни уточняващи текстове към него;
     
  2. В Глава III  „Осъществяване на контрол от страна на УО на провежданите от бенефициентите процедури за избор на изпълнител“ се добавя нова подточка 3.3.3. „Необходими документи за извършване на последващ контрол на сключен договор за наем на недвижим имот“.