Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува Актуализиран списък с резервни проектни предложения, подредени по реда на класирането им, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024

„Насърчаване на предприемачеството“, включващ кандидати с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ секторите.

Във връзка с приключване на работата на Оценителна комисия за повторно разглеждане, оценка и класиране на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0144 на кандидата „ЕРГОИНДИЗАЙН“ ООД и проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.024-0645 на кандидата „АМАДЕУС 2017“ ЕООД, подадени в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Актуализиран списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, включващ кандидати с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ секторите.

В изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в съдебно Определение № 13772/16.10.2019 г. на Върховния административен съд във връзка с Определение № 237/11.07.2019 г. по административно дело № 135/11.07.2019 г. на Административен съд – Търговище, образувано по жалба на „ЕРГОИНДИЗАЙН“ ООД против Решение № РД-16-247/14.02.2019 г. на РУО на ОПИК за прекратяване на производството по отношение на кандидата по процедурата „ЕРГОИНДИЗАЙН“ ООД, и съдебно Определение № 316/09.01.2020 г. на Върховния административен съд във връзка с Определение № 1033/30.05.2019 г. по административно дело № 446/2019 г. на Административен съд – Плевен, образувано по жалба на „АМАДЕУС 2017“ ЕООД против Решение № РД-16-228/13.02.2019 г. на РУО на ОПИК за прекратяване на производството по отношение на кандидата по процедурата „АМАДЕУС 2017“ ЕООД, Оценителната комисия е извършила повторна оценка на проектни предложения с рег. № BG16RFOP002-2.024-0144 на кандидата „ЕРГОИНДИЗАЙН“ ООД, класиран на 184-та позиция и № BG16RFOP002-2.024-0645 на кандидата „АМАДЕУС 2017“ ЕООД, класиран на 61-ва позиция в Актуализирания списък с резервните проектни предложения, които са преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране по първи краен срок за кандидатстване по процедурата.