Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК предстои да изпрати покани до кандидатите, които ще бъдат подкрепени с осигурения допълнителен ресурс за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-2.089

В заключителен етап е процесът на договаряне, с първоначално поканените за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ кандидати от публикуваните Списъци на предложените за финансиране проектни предложения, съгласно разпределение на наличния бюджет по процедурата за сектори B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S (https://opic.bg/uploads/2021/07/bg16rfop002-2089-podkrepa-za-malki-predpriyatiya-s-oborot-nad-500-000-lv-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-3.zip). Сключени са 1379 броя договори с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 68 950 000.00 лв. Подадени са 343 отчета в ИСУН 2020, като се очаква изплащането на подкрепата да стартира след 20 септември.

УО на ОПИК към момента извършва служебни проверки с оглед облекчаване на административната тежест спрямо кандидатите и планира поканите до тях да бъдат изпращани поетапно с оглед спазване на сроковете, отговаряне на обществения интерес и оптимизиране на потенциала на ГД ЕФК.

Непосредствено след приключване на служебните проверки, в рамките на месец септември, ще стартира процеса по изпращане на следващите покани до кандидатите, който ще се проведе в рамките на 15 работни дни. С осигурения допълнителен ресурс за наддоговаряне в размер на близо 106,5 млн. лв. ще бъдат подкрепени: от Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ; Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО и Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ). В случай че бъдат финансирани всички проектни предложения, които успешно са преминали през етапите на оценка от приоритетните сектори (C, I, G), свободният ресурс ще бъде насочен към другите допустими по процедурата сектори, за които не достига наличното финансиране.