Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК 2014-2020 ОБЯВЯВА процедура чрез директно предоставяне на БФП:BG16RFOP002-2.008 „Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството"

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-2.008 Предоставяне на институционална подкрепа на ИА Българска служба за акредитация“ за подобряване на инфраструктурата по качеството по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК  2014-2020.

 Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията чрез осигуряване на институционална подкрепа на ИА БСА.

 Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е: 3 900 000 лева.  

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1. Организиране и провеждане на специализирани информационни събития, за подобряване ефективността и ефикасността на услугите, които ИА БСА предлага в областта на акредитацията, насочени към българските предприятия и крайни потребители.

2. Популяризация и утвърждаване на значимостта от акредитация на българските МСП във връзка с подобряване на капацитета за работа в интензивно конкурентни пазари и ролята на ИА БСА в качеството и на национален орган по акредитация

3. Оптимизиране и технологично обновление на информационната инфраструктура на ИА БСА, необходимо за ефективното управление на услугите, предоставени от ИА БСА на българските МСП;

3.1 Разработване, внедряване и поддръжка на нов програмен продукт (електронна система) с осигурен достъп до интерактивна вътрешна база данни и възможност за отдалечен достъп, с която ИА БСА да обслужва МСП в областта на акредитацията

3.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване (компютри, сървъри и мултимедия), необходимо за ефективното управление на услугите, предоставяни от ИА БСА на МСП.

4. Организиране и провеждане на обучения/семинари и консултации на служителите на ИА БСА и лица, пряко ангажирани в процеса по акредитация  с цел повишаване на техния капацитет в областта на акредитацията.

5. Провеждане на специализирани обучения на експерти, оценители и лица, подлежащи на акредитация във връзка с настъпването на промени или приемането на ново законодателство в областта на акредитацията.

6. Изготвяне/извършване на анализи, целящи усъвършенстване на дейността по акредитация за нуждите на МСП;

7. Създаване, внедряване  и поддръжка на интегрирана платформа за нуждите на българските МСП чрез предоставяне на данни на държавни субекти от инфраструктура по качество и защита на потребителя;

7.1. Надграждане на съществуващи регистри с данни, чрез доставка, внедряване и поддръжка на специализиран софтуер за база данни с цел предоставяне на данни на МСП;

7.2. Доразработване и поддръжка на съществуваща електронна страница на ИА БСА във връзка с улесняване на достъпа на българските МСП до данните от съществуващите и актуализирани регистри;

7.3. Разработване, внедряване и поддръжка на програма за интегриране на съществуващите регистри, съдържащи база данни и електронната страница на ИА БСА.

8. Междулабораторни сравнения, необходими за проучване и оценка на съответствието на предоставените от акредитираните от ИА БСА органи.

9. Участия в работни групи и конференции на  служителите на ИА БСА в национални и международни форуми с цел хармонизиране на изискванията по отношение на въведените стандарти и регламенти, както и политиките за развитие на акредитацията и българските МСП.

10. Изготвяне/извършване на анализи, проучвания и изследвания във връзка с въвеждане на нова дейност по  акредитация за целите на нотификацията

11. Дейности, свързани с ограничени строително-монтажни работи по помещения за връзки на ИА БСА с представители на МСП и офис дооборудване и  дообзавеждане.

12. Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки.

13. Дейности, свързани с организация и управление на проекта. 

14. Одит на проекта.

15. Дейности, свързани с информация и комуникация на проекта – в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) №1303/2013, Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“. 

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Краен срок за подаване на проектното предложение е 17:30 часа на 28.02.2017 г.