Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ НА ОПИК

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 проведе обучение за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. Обучението се проведе на 18 и 19 юни 2019 г. в гр. София.

Процедурата беше с два крайни срока за кандидатстване, като общият брой на постъпилите проектни предложения е 2 053. Финансова подкрепа от ОПИК в размер на общо 66 984 090,67 лева получават 355 новосъздадени предприятия. От общия брой одобрени за финансиране проектни предложения, 158 ще бъдат изпълнени в приоритетните сектори на НСНМСП, с изключение на ИКТ. За изпълнението им Управляващият орган на ОПИК ще предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 30 191 662,53 лева. В сектора на ИКТ, финансиране в размер на 6 584 646,25 лева ще бъде предоставено на 36 предприятия.

Одобрени за финансиране са и 161 броя проектни предложения за развитие на нови предприятия в специфични икономически сфери, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства като архитектурни дейности, дейности в областта на дизайна, фотографията, хуманното здравеопазване, печатната дейност, и др. с общ размер на безвъзмездната помощ - 30 207 781,89 лева.

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

 

Презентациите от обучението може да намерите ТУК.