Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Повторна покана към юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници, които да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027

Подробна информация и пълния пакет документи можете да намерите на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа (МИР), раздел програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП) и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове.