Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Покана към юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници, които да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027 г.

Подробна информация и пълния пакет документи можете да намерите на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа (МИР), раздел програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).