Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Поименен състав на КН на ПКИП, съгласно Заповед № РД-14-381/29.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа към 29.12.2022 г

Със Заповед № РД-14-381/29.12.2022 г. на министъра на иновациите и растежа към 29.12.2022 г. е определен поименният състав на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. КН на ПКИП ще изпълнява функциите и на Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. и на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа (МИР), раздел ПКИП, Комитет за наблюдение на ПКИП 2021-2027 и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове