Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

23 проектни предложения за над 171 хил. лв. са одобрени за финансиране след извършена преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19“ на ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по оценителни сесии с номера 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25 и 27, включващи проектни предложения с поредни номера от BG16RFOP002-2.073-1001 до BG16RFOP002-2.073-27000 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък е 23 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ –  171 588.00 лева.

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 20-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 21-ва оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 22-ра оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 23-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 24-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 25-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 26-та оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 27-ма оценителна сесия;

Списък на предложение за отхвърляне проектни предложения и основанията за отхвърлянето им по 28-ма оценителна сесия.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.