Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

Допълнителни указания за улесняване на предприятията в процеса на подготовка на проектните предложения по процедура BG16RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

31-07-2020
Примерно попълнен формуляр за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Започна изплащането на безвъзмездната помощ по сключените договори от шеста оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

31-07-2020
УО на ОПИК 2014-2020 публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по девета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-8001 до № BG16RFOP002-2.073-9000

Изплатени са нови 7 187 740.21 лева по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

28-07-2020
Приключи оценката по седма оценителна сесия, включваща 996 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-6001 до № BG16RFOP002-2.073-7000

540 броя проектни предложения са одобрени за финансиране по осма оценителна сесия на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

24-07-2020
УO на ОПИК публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по осма оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-7001 до № BG16RFOP002-2.073-8000

Започна изплащането на БФП по сключените договори от четвърта оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

21-07-2020
От включените в оценка по шеста оценителна сесия 990 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-5001 до № BG16RFOP002-2.073-6000 са одобрени допълнително за финансиране 287 проекта.

1707 е броя на подписаните административни договори за предоставяне на БФП от четвърта и пета оценителни сесии по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

17-07-2020
УО на ОПИК одобри за финансиране нови 574 броя проектни предложения от седма оценителна сесия с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-6001 до № BG16RFOP002-2.073-7000

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

10-07-2020
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 000 000 лева. (170 000 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 30 000 000 лева национално съфинансиране).

325 броя проектни предложения са допълнително одобрени за финансиране по пета оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

10-07-2020
УО на ОПИК публикува резултатите от извършената оценка по пета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-4001 до № BG16RFOP002-2.073-5000

Подписани са договорите за предоставяне на БФП от втора и трета оценителни сесии по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

09-07-2020
Подписани са административните договори за предоставяне на БФП с одобрените за финансиране кандидати от втора и трета оценителни сесии

УО на ОПИК публикува Ръководство за изпълнение на договори и Инструкция за отчитането им в ИСУН по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от от пандемията COVID-19

09-07-2020
УО на ОПИК 2014 -2020 публикува одобрено Ръководство за изпълнение на административни договори и Инструкция за бенефициенти относно отчитането на АДБФП по процедурата.