Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Инфо дни за отваряне на първата процедура по ОПИК 2014-2020 (линк)

ПРОВЕДОХА СЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

В периода 11 – 21 май 2015 г. в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Пловдив и София се проведе информационна кампания по повод отварянето на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Информационните дни протекоха при изключително висок интерес от страна на бизнеса.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.