Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Нов програмен период 2021 - 2027 г.

 

Информация относно проведеното обществено обсъждане на програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027

На 24 септември 2021 г. от 11:00, чрез платформата Zoom, в изпълнение на чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г., бе проведено обществено обсъждане на проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП).

Събитието откри заместник-министърът на икономиката – г-жа Ивелина Пенева, а проекта на ПКИП (презентацията може да бъде намерена тук) презентира г-жа Илияна Илиева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

В обсъждането на новата програма се включиха над 100 участника, представители на бизнеса, организации и институции и други, заинтересовани лица от предвидените по ПКИП мерки.

След направената презентация на програмата, в т.ч. нейната структура, обхват, индикативни дейности и първи планирани за обявяване процедури беше отговорено на предварително постъпилите от страна на участниците въпроси. Събитието продължи под формата на дискусия по различни аспекти от програмата.

 


Покана за участие в обществено обсъждане на програма "Конкурентоспосбност и иновации в предприятията" 2021-2027
 

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. Министерство на икономиката организира обществено обсъждане на проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП).

С оглед епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 24 септември 2021 г. (петък) от 11:00, чрез платформата Zoom.

По време на обсъждането се предвижда представяне на последния вариант на ПКИП, който е одобрен от Тематичната работна група за разработване на програмата, като в него са отразени и коментарите от службите на Европейската комисия, получени в рамките на неформалните консултации с тях. Ще има възможност за задаване на въпроси и изразяване на становища по проекта на програмата.

ПКИП е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

Основна целева група на програмата са предприятията с фокус върху малките и средните предприятия.

Програмата е структурирана в два приоритета: Приоритет 1 „Иновации и растеж“ и Приоритет 2 „Кръгова икономика“, като всеки един от тях допринася за постигането на следните Цели на политиката, определени на европейско ниво:

Цел на политиката 1 „По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност на ИКТ“

Цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност“.

Желаещите да участват в общественото обсъждане може да заявят своя интерес до 21.09.2021 г. на следния адрес https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrf-2gqjMpEt3hznHzij_gwXStNkEAqu4Y  като посочат име, електронна поща и дали се включват като гражданин или представител на организация/институция/фирма. След регистрацията ще получите на електронната си поща потвърждение за участие с детайли за включване в срещата.

Проектът на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 може да бъде свален тук.

 


Обществени консултации на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021-2027 г. 

ПКИП е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Основна целева група на програмата са предприятията с фокус върху малките и средните предприятия. Програмата е структурирана в два приоритета: Приоритет 1 „Иновации и растеж“ и Приоритет 2 „Кръгова икономика“ като всеки един от тях е насочена към справяне с предизвикателства в конкретни области, които са ключови за развитието на икономиката и по отношение на които страната следва да положи усилия.

Проектът на програма можете да видите тук, а презентация на програмата може да бъде намерена тук.

До 18.09.2021 г. всички заинтересовани лица може да отправят предложения и становища по проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) на електронен адрес: public.consultation@mi.government.bg.

Предвидено е провеждане на обществено обсъждане на програмата и в реално време в електронна среда като допълнително ще бъде публикувана информация за датата и часа на срещата.

 


Проведе се Второто официално заседание на Тематичната работна група за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

На 27 юли 2021 г. чрез платформата WebEx се проведе Второто официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г.

Заседанието се председателства от г-жа Ирена Младенова, заместник-министър на икономиката и председател на ТРГ. В заседанието взеха участие представители на неправителствени организации на бизнеса и на регионалните съвети за развитие, на ведомства, агенции и др., имащи отношение към изпълнението на политиките и мерките, които ще се финансират по Програмата.

В рамките на заседанието беше представен ревизираният вариант на ПКИП 2021-2027 г., който в края на срещата получи официално одобрение от членовете на ТРГ.

 

Документи от заседанието:

Дневен ред

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, вариант от месец юли 2021 г., получил одобрение в рамките на заседанието

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027, вариант от месец април 2021 г.

Презентация на ПКИП 2021-2027 г., вариант от месец юли


Заповед № РД-16-947/18.06.2021 на министъра на икономиката за определяне на състава на Тематична работна група (ТРГ) за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г.


Заповед № РД-16-702/ 25.05.2021 г. на министъра на икономиката за определяне на състава на Тематична работна група за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021 - 2027 г.


Предоставяме на Вашето внимание трети вариант на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021 – 2027 г. (ПКИП), който беше изпратен за неформално съгласуване със службите на Европейската комисия на 01.02.2021 г.


Заповед № РД-16-139/09.02.2021 г. на министъра на икономиката за актуализиране на състав на Тематичната работна група за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г.


В периода 09.10.2020 г. – 16.10.2020 г. се проведе писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г.  В рамките на процедурата ТРГ одобри втория проект на Програмата и даде мандат на председателя за неговото изпращане за неформални консултации със службите на Европейската комисия (ЕК).

На 20.10.2020 г. одобреният от ТРГ втори вариант на ПКИП за програмен период 2021-2027 г. бе изпратен на ЕК.

  1. Протокол от писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Тематичната работна група за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията за програмния период 2021–2027 г.;
  2. Вътрешни правила за работа на ТРГ;
  3. Втори проект на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията за програмния период 2021–2027 г.;
  4. Приложение 1 „Национални и регионални приоритетни сектори“;
  5. Приложение 2 „Национални и регионални направления на ИСИС“;
  6. Справка за получените предложения/бележки от членове на ТРГ.

Заповед № РД-16-942/ 05.10.2020 г. на министъра на икономиката за определяне на нов поименен състав на Тематичната работна група за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г.


В периода 19.03.2020 г. – 02.04.2020 г. се проведе писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г. В рамките на  процедурата ТРГ одобри първия проект на програмата и даде мандат на председателя за неговото изпращане за неформални консултации със службите на Европейската комисия (ЕК) .

На 03.04.2020 г. одобреният от ТРГ първи вариант на програмата за програмен период 2021-2027 г. бе изпратен на ЕК с цел стартиране на дискусии по обхвата на целите на политиката, приоритетите, избраните специфични цели и примерни дейности.

Програма за иновации и конкурентоспособност 2021-2027

Протокол №1 от писмена процедура за неприсъствено вземане на решение

Справка за получените предложения/бележки от членовете на ТРГ


Проведе се Първото официално заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма за новия програмен период 2021-2027 г.

На 10 декември 2019 г. в хотел ИнтерКонтинентал, гр. София, се проведе Първото официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г.

Заседанието се председателства от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и председател на ТРГ. В заседанието взеха участие представители на ведомства, агенции, неправителствени организации и др., имащи отношение към изпълнението на политиките и мерките, които ще се финансират в рамките на ОПИК 2021-2027 г.

На заседанието бяха представени и приети Вътрешните правила за дейността на Тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” за програмния период 2021–2027 г. Членовете на ТРГ бяха запознати с нормативната рамка за програмен период 2021-2027 г., както и с предприетите действия за подготовка на ОПИК  2021–2027 г. В края на заседанието беше представена и обсъдена концепцията за бъдещата оперативна програма.

Презентации от заседанието на ТРГ за разработване на ОПИК 2021-2027 г.:

Вътрешни правила за дейността на ТРГ

Нормативната рамка за програмен период 2021–2027 г.

Напредък в подготовка на ОПИК за програмния период 2021–2027 г.

Концепция за ОПИК за програмния период 2021–2027 г.

 


ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

 

Министерство на икономиката отправя покана към юридическите лица с нестопанска цел, работещи в обществена полза, за участие в избора на представители за включването им в състава на тематична работна група за разработване на оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2021-2027 г.

Документите за участие могат да бъдат намерени тук.