Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Нов програмен период 2021 - 2027 г.

Заповед № РД-16-947/18.06.2021 на министъра на икономиката за определяне на състава на Тематична работна група (ТРГ) за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г.


Заповед № РД-16-702/ 25.05.2021 г. на министъра на икономиката за определяне на състава на Тематична работна група за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021 - 2027 г.


Предоставяме на Вашето внимание трети вариант на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021 – 2027 г. (ПКИП), който беше изпратен за неформално съгласуване със службите на Европейската комисия на 01.02.2021 г.


Заповед № РД-16-139/09.02.2021 г. на министъра на икономиката за актуализиране на състав на Тематичната работна група за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г.


В периода 09.10.2020 г. – 16.10.2020 г. се проведе писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г.  В рамките на процедурата ТРГ одобри втория проект на Програмата и даде мандат на председателя за неговото изпращане за неформални консултации със службите на Европейската комисия (ЕК).

На 20.10.2020 г. одобреният от ТРГ втори вариант на ПКИП за програмен период 2021-2027 г. бе изпратен на ЕК.

  1. Протокол от писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Тематичната работна група за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията за програмния период 2021–2027 г.;
  2. Вътрешни правила за работа на ТРГ;
  3. Втори проект на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията за програмния период 2021–2027 г.;
  4. Приложение 1 „Национални и регионални приоритетни сектори“;
  5. Приложение 2 „Национални и регионални направления на ИСИС“;
  6. Справка за получените предложения/бележки от членове на ТРГ.

Заповед № РД-16-942/ 05.10.2020 г. на министъра на икономиката за определяне на нов поименен състав на Тематичната работна група за разработване на Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) за програмния период 2021–2027 г.


В периода 19.03.2020 г. – 02.04.2020 г. се проведе писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г. В рамките на  процедурата ТРГ одобри първия проект на програмата и даде мандат на председателя за неговото изпращане за неформални консултации със службите на Европейската комисия (ЕК) .

На 03.04.2020 г. одобреният от ТРГ първи вариант на програмата за програмен период 2021-2027 г. бе изпратен на ЕК с цел стартиране на дискусии по обхвата на целите на политиката, приоритетите, избраните специфични цели и примерни дейности.

Програма за иновации и конкурентоспособност 2021-2027

Протокол №1 от писмена процедура за неприсъствено вземане на решение

Справка за получените предложения/бележки от членовете на ТРГ


Проведе се Първото официално заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма за новия програмен период 2021-2027 г.

На 10 декември 2019 г. в хотел ИнтерКонтинентал, гр. София, се проведе Първото официално заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмния период 2021–2027 г.

Заседанието се председателства от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и председател на ТРГ. В заседанието взеха участие представители на ведомства, агенции, неправителствени организации и др., имащи отношение към изпълнението на политиките и мерките, които ще се финансират в рамките на ОПИК 2021-2027 г.

На заседанието бяха представени и приети Вътрешните правила за дейността на Тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност” за програмния период 2021–2027 г. Членовете на ТРГ бяха запознати с нормативната рамка за програмен период 2021-2027 г., както и с предприетите действия за подготовка на ОПИК  2021–2027 г. В края на заседанието беше представена и обсъдена концепцията за бъдещата оперативна програма.

Презентации от заседанието на ТРГ за разработване на ОПИК 2021-2027 г.:

Вътрешни правила за дейността на ТРГ

Нормативната рамка за програмен период 2021–2027 г.

Напредък в подготовка на ОПИК за програмния период 2021–2027 г.

Концепция за ОПИК за програмния период 2021–2027 г.

 


ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

 

Министерство на икономиката отправя покана към юридическите лица с нестопанска цел, работещи в обществена полза, за участие в избора на представители за включването им в състава на тематична работна група за разработване на оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2021-2027 г.

Документите за участие могат да бъдат намерени тук.