Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Осмо официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

Осмо официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП

На 13 юни 2019 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Осмото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП).

Заседанието се председателства от г-жа Лилия Иванова, заместник-министър на икономиката и председател на Комитета за наблюдение. Участие в заседанието взеха и представители на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на ОПИК и на ОПИМСП, изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК, изпълнението на проект „Научно-технологичен парк – фаза 2“ и концепция на София Тех Парк за надграждане и развитие на парка, както и информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити. Одобрени бяха промени в Индикативната годишна работна програма на ОПИК за 2019 г. Комитетът обсъди и одобри годишните доклади за изпълнението на двете оперативни програми за 2018 г., методологията и критериите за подбор на операции по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, методологията и критериите за подбор на операции по финансов инструмент за портфейлни гаранции по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 3 на ОПИК, както и промяна на Плана за оценка на ОПИК, с което същият става План за оценка на ОПИК и ОПИМСП. Членовете на КН подкрепиха предложението за удължаване на срока за изпълнение на договор BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на ДАМТН“.

 

Презентации от заседанието на КН на ОПИК и ОПИМСП:

1. Напредък в изпълнението на ОПИК

2. Годишен доклад за изпълнението на ОПИК за 2018 г.

3. Изменение на ИГРП на ОПИК за 2019 г.

4. Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

5. Методология и критерии за подбор на операции за гаранции за иновации и енергийна ефективност

6. План за оценка на ОПИК и ОПИМСП

7. Проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива и чрез повишаване техническия капацитет на ДАМТН“

8. Годишен доклад за изпълнението на ОПИМСП за 2018 г.

9. Представяне на напредъка в изпълнението на ОПИМСП

10. Представяне на напредъка в изпълнението на проект „Научно-технологичен парк – фаза 2“ и концепция на СТП за надграждане и развитие на парка

11. Представяне на напредъка в изпълнението на финансовите инструменти по ОПИК

12. Информация за резултатите, заключенията и препоръките от извършени одити