Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Индикативна годишна работна програма (ИГРП)

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ОПИК ЗА 2023 г.

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2023 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, проведена в периода 21 август – 11 септември 2023 г.

 


УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г.

С разпоредбата на чл. 25б от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се създаде възможност страните членки да предприемат целенасочени извънредни временни мерки за използване на фондовете от кохезионната политика за финансирането на оборотен капитал под формата на безвъзмездни средства в подкрепа на МСП, които са особено засегнати от увеличения на цените на енергията, следствие от военната агресия на Русия срещу Украйна, считано от 1 февруари 2022 г. (т.нар. Инструмент SAFE).

На национално ниво, с Решение № 453 на Министерския съвет от 27.06.2023 г., беше одобрено включване в инициативата SAFE от страна на оперативните програми за периода 2014-2020 чрез използване на свободния по тях ресурс. По отношение на ОПИК 2014-2020 средствата, предвидени за участие в инициативата, са в размер на 50 000 000 евро. Посочените средства ще бъдат използвани за възстановяване на разходи за предоставени през 2022 г. компенсации на МСП във връзка с увеличените цени на електрическа енергия. Компенсациите са били извършвани в изпълнение на Национални програми за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия.

Въпреки обективната невъзможност за спазване на законовите срокове за обществено обсъждане, но с оглед осигуряване на информация и публичност при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, УО на ОПИК изготви проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г., включваща една планирана процедура за директно предоставяне „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE)“.

С оглед на гореизложеното УО на ОПИК публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна работна програма за 2023 г. 

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 30.08.2023г. (включително) на следната електронна поща: publicconsult.PCIE@mig.government.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат Word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в документа.


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПКИП ЗА 2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 на заседание, проведено на 08.02.2023 г.

 


ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 г.

Изменена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2022 г., съгласувана в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020, проведена в периода 06 – 20.06.2022 г.

 


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022г.

Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2022 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение, проведена в периода 06 – 20.06.2022 г.

 


УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. 
 

Във връзка с  Решение № 850 на Министерския съвет от 7 декември 2021 г. към Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (УО на ОПИК) бяха насочени средства в размер на 136 226 120 лева в рамките на бюджета на Инструмента на ЕС за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) за 2022 г.

Въпреки обективната невъзможност за спазване на законовите срокове за обществено обсъждане, но с оглед осигуряване на информация и публичност при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, УО на ОПИК изготви проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г., включваща една планирана процедура за подбор на проекти „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

С оглед на гореизложеното УО на ОПИК публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна работна програма за 2022 г. 

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 28.03.2022г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mig.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в документа.

 


С оглед задължението по чл. 26 от ПМС № 162/2016 г. бихме искали, да Ви уведомим, че Индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) за 2022 г. не е публикувана, поради изчерпан финансов ресурс към датата, дефинирана за публикуването - 30 ноември 2021 г.
Допълнително, с оглед  Решение № 850 от 7 декември 2021 година на Министерския съвет, на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“(ОПИК) се предоставя възможност в рамките на бюджета на REACT-EU за 2022 г. да сключва договори с размер на финансирането до 136 226 120 лева. По отношение на този транш се подготвя процедура насочена към подкрепа за възстановяването на инвестиционната дейност на МСП, сериозно възпрепятствани от ограничителните мерки, породени от COVID-19, с акцент прехода към зелена икономика. Целта на подкрепата е да се увеличат инвестициите на МСП в енергийно ефективни технологии и принос за постигането на общата кумулативна цел за икономии на енергия за периода 2021—2030 г., залегнала в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България. Допустимите дейности ще включват закупуване на енергийно ефективни материали, оборудване и др.
Съответно, допълнително ще бъде публикувана информация относно процедурата преди обявяването й, включително в рамките на обществено обсъждане. С това действие ще се осигури необходимото ниво на публичност и прозрачност и ще е налице информиране на заинтересованите страни относно потенциалните възможности за финансиране по ОПИК през 2022 г.


ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 г.

Изменена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2020г., съгласувана от  Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"2014-2020 в рамките на Десетото официално заседание, проведено на 17.09.2020 г.

 

ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 г.

Изменена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2020г., одобрена в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"2014-2020, проведена в периода 11– 31.08.2020 г.

 

ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 г.

Изменена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2020 г., одобрена в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"2014-2020, проведена в периода 24.06 – 06.07.2020 г.

 

 

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 г.

Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2020 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020

 

ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

Изменена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г., съгласувана на Деветото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, проведено на 19.11.2019г.

ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

Изменена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г., съгласувана на Осмото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, проведено на 13 юни 2019 г.

 

ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

Изменена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г., одобрена в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020, проведена в периода 29.03 – 19.04.2019 г.


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

 

Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020.


ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.

Изменена Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2018 г., одобрена в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП), проведена в периода 12.10 – 02.11.2018 г.


УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. 

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 18.10.2018 г. (включително) на следната електронна поща: 

public.consultation@mi.government.bg.


ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.

Изменена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г., съгласувана на Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, проведено на 17 май 2018 г.


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.


Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020.


УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. 

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 20.10.2017 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.


ИЗМЕНЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2017 г.

 

Изменена  Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2017 г.,  съгласувана на Петото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, проведено на 12-13 октомври 2017 г.


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2017 г.


Променена  Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2017 г.,  съгласувана на Четвъртото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, проведено на 12 май 2017 г.


Променена Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2017 г., одобрена в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОПИМСП), проведена в периода 18.01.2017 г. – 01.02.2017 г.


Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2017 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз (СКУСЕС) и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 на Третото му официално заседание, проведено на 24 ноември 2016 г.


На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 20.10.2016 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2016 г.


Променена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2016 г., съгласувана на  Третото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, проведено на 24 ноември 2016 г.


Променена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2016 г., обсъдена и одобрена на  Второто официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, проведено на 20 май 2016 г.


Променена Индикативна годишна работна програма(ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2016 г., одобрена в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 (ОП ИМСП), проведена в периода 27.01.2016 г. – 03.02.2016 г.


Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2016 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрена на Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020, проведено на 26 ноември 2015 г.

 


На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г.

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 15.10.2015 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.


ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2015 г.


Променена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2015 г., обсъдена и одобрена на  Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, проведено на 26 ноември 2015 г.


Променена Индикативна годишна работна програма по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2015 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрена на  Първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма, проведено на 11 юни 2015 г.


Индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2015 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от  Европейския съюз (СКУСЕС), бе обсъдена и одобрена на  Първото (предварително) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма, проведено на 10 декември 2014 г.


Проект на Индикативна годишна работна програма за 2015 г.