Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“

Решение №РД 16-1193/28.06.2019 г.

за прекратяване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ по отношение на втори краен срок, поради липса на постъпило проектно предложение от конкретния бенефициент на основание чл. 46, ал. 1, т.1 от ЗУСЕСИФ 


В началото на месец май 2018 г. беше сключен административен договор BG16RFOP002-3.003-0001-С01 на стойност 4 107 815,34 лева в резултат на успешна оценка в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Агенция за устойчиво енергийно развитие по процедура BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на сключени договори по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)“.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване.

По първия краен срок, считано от 01.05.2018 г. е в процес на изпълнение проектно предложение с № BG16RFOP002-3.003-0001-C01 и наименование „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“.

Процедурата остава отворена за кандидатстване по втория краен срок до: 17:30 часа на 21.03.2019 г.


МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

П О К А Н А

   за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент:  BG16RFOP002-3.003 „Устойчиво енергийно развитие на българските предприятия чрез подкрепа за дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“ на ОПИК  2014-2020.

Основната цел на процедурата е да се осигури  интегриран подход за фокусирано и координирано прилагане на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) и енергия от възобновяеми източници (ВИ) във всички икономически сектори чрез предоставяне на институционална подкрепа за дейността на АУЕР за надграждане на капацитета за осъществяване на мерки за ЕЕ и устойчиво енергийно развитие.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е:  7 823 320 лева.   

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1). Изготвяне/извършване на анализи, проучвания (вкл. анкетни), изследвания, оценки и др., необходими за:

1.1. Създаване на система за набиране и поддържане на информация за основни показатели за енергийна интензивност (ефективност) по сектори на икономически дейности в България.

1.2. Набиране на данни за крайното и първично потребление в сектор Индустрия по процеси и видове горива и енергия, както и използването на енергия от възобновяеми източници.

2). Обмяна на опит в чужбина в областта на енергийното моделиране и прогнозиране на ефекта от прилаганите мерки за повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) и за използване на енергия от възобновяеми източници (ВИ), базирано на генератора на модели TIMES.

3). Разработване на примерни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) за предоставяне на енергийно-ефективни услуги за изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в предприятията, вкл. МСП.

4). Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране и повишаване на информираността по отношение на:

4.1. Подобряване на ефекта и ползите от прилагането на мерки за ЕЕ и енергия от ВИ в предприятията.

4.2. Популяризиране прилагането на ЕСКО механизма и на ползите от него.

5). Разработване на наръчници/ръководства/указания по управление на енергийната ефективност в предприятията, вкл. методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия.   

6). Организиране и провеждане на семинари/обучения на енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в предприятията, вкл. МСП.

7).  Организиране и провеждане на семинари за популяризиране на разработените методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, вкл. МСП.

8). Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка със следното:

8.1. Подпомагане на индустриалните потребители на енергия при реализиране на инвестиционни проекти за ЕЕ и оползотворяване на енергията от ВИ.

8.2.  Придобиване на актуални познания в областта на технологиите и тенденциите за производство на енергия от ВИ за собствено потребление и начините за тяхното интегриране в съществуващи системи.

9). Организиране и провеждане на практически обучения за работа с входно-изходните продукти (VEDA FE, VEDA BE) и за създаване на модели с генератора TIMES.

10). Разработване и/или надграждане на информационни системи, вкл. информационна система за обслужване на бюро за помощ („Хелп Деск“ система)/електронни регистри/бази данни/специализирани софтуерни продукти или електронни услуги, вкл. разработване на нови функционалности, в областта на енергийната ефективност и енергията от ВИ.

11). Консултантски услуги за разработване на документация за предвидените по проекта/ите обществени поръчки, вкл. технически спецификации.

12). Дейности, свързани с организация и управление на проекта/ите.

 

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното/ите предложение/я по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Първият краен срок за подаване на проектното/ите предложение/я е 17:30 часа на 21.03.2018 г.

 

Вторият краен срок за подаване на проектното/ите предложение/я е 17:30 часа на 21.03.2019 г.