Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

На 6 юли 2018 г., в гр. София, се проведе информационен ден по процедурата за „Насърчаване на предприемачеството“. В рамките на деня експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” представиха общите изисквания за подготовка на проектни предложения по процедурата, допустимите кандидати, партньори, дейности и разходи, както и правилата, по които ще се извършва оценката на проектите.

От разяснителната кампания стана ясно, че в рамките на процедурата е планирано да бъде даден приоритет на проекти на жени предприемачи, такива на лица до 29 г. и  над 50 г. като допустими по процедурата са проекти, включващи дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения. Първият краен срок е 16:30 часа на 05.09.2018 г., а втория е 16:30 часа на 07.11.2018 г.

Презентация от проведените информационни дни за представяне на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ може да видите ТУК.