Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1487/20.11.2017 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува Решение № РД-16-1487/20.11.2017 г. за одобряване на доклада на Оценителната комисия за извършена повторна оценка и класиране на проектно предложение с рег. № BG16RFOP002-2.001-1281, подадено от кандидата „Стоун Компютърс“ АД по процедура на подбор на проекти с реф. № BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, проведена в изпълнение на влязло в сила Решение № 10236 от 02.08.2017 г. по адм. дело № 5832/2017 г. на Върховен административен съд, Седмо отделение.