Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува Списъци на предложените за финансиране проектни предложения, резервните проектни предложения и предложените за отхвърляне проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацит в МСП"

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува:

 

От включените в оценка 1 532 броя проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са общо 340 броя проекти на кандидати, развиващи своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва: Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства, Интензивни на знание услуги и Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

За изпълнението на одобрените за финансиране проектни предложения е предвидено Управляващият орган на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 143 285 085,82 лева.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване.

При остатъчен финансов ресурс по процедурата след проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати, безвъзмездна финансова помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъка с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и до изчерпване на общия бюджет по процедурата.

На кандидатите, включени в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения и кандидати, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на безвъзмездна помощ, ще бъдат издадени индивидуални мотивирани решения, с които се отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, и в които ще са посочени конкретните основания за отхвърляне.

В допълнение, в публичния модул на ИСУН 2020 (на адрес: 2020.eufunds.bg), в раздел „Справки“, подраздел „Резултати от оценка“ също са публикувани резултатите от класирането по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

С оглед установеното в резултат от приключилата оценка на проектните предложения по процедурата, а именно че са налице множество качествени проекти, включени в списъците с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, Управляващият орган на ОПИК предприе действия по анализ и проучване на възможностите за увеличаване на бюджета по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с което да бъдат финансирани допълнителни проектни предложения, включени в резервните списъци по процедурата.