Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

УО на ОПИК публикува Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Българския институт по метрология (БИМ) да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.064 „Предоставяне на подкрепа на БИМ за постигане на ефективност и устойчивост на националната инфраструктура по качество“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК  2014-2020.

Основната цел на процедурата е да се предостави институционална подкрепа на Българския институт по метрология (БИМ) за повишаване качеството, ефективността и иновативността на предлаганите услуги от националната инфраструктура по качеството с цел осигуряване на условия за производство на по-безопасни и качествени български продукти.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е:  2 700 000 лева.    

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1). Изготвяне/извършване на проучвания, анализи, изследвания и други с цел подобряване и постигане на ефективност на работните/бизнес процесите, както и подготовка на предложения за нормативни промени.   

2). Разработване и въвеждане в експлоатация на Единна система за управление, контрол и анализ на дейностите (ЕСУКАД).

3). Доставка и монтаж на оборудване, необходимо за целите на проекта.    

4). Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените по проекта обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки.

5). Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарт за управление на сигурността на информацията БДС EN ISO/IEC 27001:2017 или еквивалентен.

6). Организиране и провеждане на обучения на персонала на конкретния бенефициент във връзка с функционирането на Единната система за управление, контрол и анализ на дейностите (ЕСУКАД).

7).  Дейности, свързани с организация и управление на проекта.

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 17:00 часа на 20.02.2020 г.