Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

СНЦ „МИГ– ОБЩИНА МАРИЦА" С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПИК 2014-2020 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОМР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА" С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.013 МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА М08  „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“.

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.

Основната цел на процедурата е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на територията на МИГ - Община Марица чрез повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на тези територии, увеличаване на тяхното участие във веригата на добавена стойност и ускоряване на постигането на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда с цел подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия от територията на МИГ - Община Марица.

Допустима за финансиране е следната дейност:

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Процедурата е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18-ти декември 2013 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 900 000 лева.   

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения:

Първи краен срок - 30.01.2018г. – 17.00 часа

Втори краен срок - 31.03.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Трети краен срок -  31.08.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения).

 Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на: СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА" www.leader_maritsa.eu и https://eumis2020.government.bg