Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

През месец януари 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на БФП по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“

През месец януари 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектни предложения, подадени от Българска агенция за инвестиции по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Към настоящия момент по процедурата, която е с два крайни срока за кандидатстване са сключени 2 броя административни договори BG16RFOP002-2.006-0001-C01 на стойност 2 474 022.00 лева и BG16RFOP002-2.006-0002– С01 на стойност 7 305 128.00 лева, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 9 779 150,00 лева / 5 000 000 евро.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува Списък на сключени договори по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“.  

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове.