Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Подписани са първите 880 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа първите 880 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от първа оценителна сесия, включваща проектни предложения с номера от рег.№ BG16RFOP002-2.073-0001 до рег.№ BG16RFOP002-2.073-1000, по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ, която предстои да бъде изплатена на предприятията в рамките на следващите дни е в размер на 7 362 978.71 лева.

 

При огромен обществен интерес от страна на предприятията в 16:30 часа на 15.06.2020 г. изтече срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Окончателният брой на постъпилите по процедурата проектни предложения е 27 623, с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на стойност 225 331 918.17 лева.

 

Оценката на проектните предложения по процедурата се извършва по реда на тяхното постъпване в отделни оценителни сесии от по 1000 проекта. Управляващият орган е приключил официално оценката и са обявени резултатите от първите две оценителни сесии, по които общият брой на одобрените проектни предложения е 1 762 броя. В процес на оценка са проектни предложения с номера от рег.№ BG16RFOP002-2.073-2001 до рег.№ BG16RFOP002-2.073-5000, които са включени съответно в трета, четвърта и пета оценителни сесии.

 

В резултат на извършената до момента оценка на проектните предложения по процедурата се установи наличието на изключително голям брой проектни предложения, почти половината от всички  включени в рамките на всяка от оценителните сесии проекти, които са с нередовности. По отношение на тези проектни предложения се налага изпращането на допълнителни уведомления до кандидатите за тяхното отстраняване и забавя значително приключването на оценителния процес по процедурата. Всичко това налага Управляващият орган да промени подхода си по отношение на процеса по одобряването на проектните предложения и сключването на договорите с кандидатите. За целта приоритено ще се пристъпи към одобряване на проектните предложения и сключване на административните договори с кандидатите, по отношение на които в процеса на оценката не са установени нередовности. В тази връзка и за да се гарантира равното третиране на кандидатите в рамките на ОПИК са осигурени необходимите средства, с които да бъдат финансирани всички подадени по процедурата проектни предложения, които съответстват на Условията за кандидатстване и критериите за оценка.