Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ПОДКРЕПЕНИ СА БЛИЗО 2 500 БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 1.2 МЛРД. ЛВ. ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г.

От стартирането на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/ до този момент са подкрепени близо 2 500 български предприятия.  Това стана ясно на проведеното на 18.12.2019 г. , в х-л „Хилтън“, гр. София Годишно информационно събитие на ОПИК. Събитието се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и представи резултатите от работата, преодолените предизвикателства и постигнатите успехи. Участие в събитието взеха Лилия Иванова - заместник-министърът на икономиката, Смилена Костова – Главен директор на ГД ЕФК и Ръководител на Управляващия орган на ОПИК, ръководителите на второстепенните разпоредители на Министерство на икономиката, на Фонд на Фондовете, представителите на публичната власт в България, на международните финансови институции, на научните среди, бизнеса и неправителствения сектор, журналисти и др.

По време на събитието заместник-министър Иванова наблегна на факта, че договорените средства са около 78% от бюджета на програмата, а изплатените възлизат на  1.2 млрд.лв. или над  45 % от бюджета й. Тя подчерта, че високият процент на усвояване на средствата, както в рамките на предходния програмен период, така и в настоящия поставя оперативната програма на едно от първите места, както на национално, така и на европейско ниво. „Съгласно извършена оценка на макроикономическите ефекти от изпълнението на ОПИК се отчитат и  първите краткосрочни ефекти от изпълнението на програмата по макроикономически показатели, като най-значително е отражението върху частните инвестиции, което е 2,4%“, добави тя.

По думите й реалните резултати за фирмите според анализите на министерството показват, че за последните две години ръстът на приходите на предприятията, подкрепени по ОПИК е близо 3% повече, спрямо средните за страната. „Нарастването на инвестициите в дълготрайни материални активи на подкрепените от ОПИК предприятия е над 40 %. Това е многократно по-висок процент спрямо средния процент на реализираните инвестиции в активи от всички предприятия в национален мащаб, за същият период от време, който достига едва 7.4 %.“, изтъкна още тя. Иванова подчерта, че броят на подадените заявки за патент от подкрепените по ОПИК предприятия е почти 50 % от средногодишния брой на регистрираните патенти в национален мащаб.

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ г-жа Смилена Костова  допълни, че през следващата  година се очаква да бъдат отворени за кандидатстване процедури за „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятията“,  по която бюджетът е 60 млн. евро, както и процедура, насочена към дигитализацията на МСП, с бюджет 30 млн. евро.