Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Наредени са плащанията по подписаните договори за предоставяне на БФП от седемнадесета и осемнадесета оценителни сесии по процедура Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 нареди плащанията по 1471 броя сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от седемнадесета и осемнадесета оценителни сесии, включващи  проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-16001 до № BG16RFOP002-2.073-18000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Приключи частично и оценката по шестнадесета и деветнадесета оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-15001 до № BG16RFOP002-2.073-16000 и от № BG16RFOP002-2.073-18001 до № BG16RFOP002-2.073-19000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.  Общата сума на одобрените за финансиране проектни предложения по двете оценителни сесии е в размер на  10 411 518, 85 лв.

 

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 16 оценителна сесия;

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 19 оценителна сесия;

 - Коригиран Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 18 оценителна сесия;

- Коригиран Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по 18 оценителна сесия ;

Допълнителен Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ по 18 оценителна сесия;

Допълнителен Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им по 18 оценителна сесия ;

Списък на оттеглените проектни предложения по 18 оценителна сесия.

 

За останалите включени в шестнадесета и деветнадесета оценителни сесии проектни предложения оценката все още не е приключила. В тази връзка УО на ОПИК  ще публикува допълнителни списъци по отношение на резултата от оценката за тези проектни предложения.