Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Изпращане на покани до одобрените за финансиране кандидати по втори краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Във връзка с проведената оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по втори краен срок и одобрен оценителен доклад от Ръководителя на Управляващия орган, уведомяваме кандидатите от списъка на предложените за финансиране проектни предложения, че ще бъдат поканени за сключване на административни договори за предоставяне на БФП поетапно – в зависимост от поредността в класирането на подаденото от тях проектно предложение.

Поканите ще бъдат електронно подписани и ще бъдат изпратени до електронната поща, която кандидатите са посочили като адрес за кореспонденция в проектното си предложение. В рамките на първия етап ще бъдат официално поканени одобрените за финансиране кандидати класирани до позиция № 84 от Списък на предложените за финансиране проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024, публикуван на сайта на ОПИК. В рамките на втория етап ще бъдат изпратени покани и до останалите одобрени за финансиране кандидати от списъка.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕСИФ поканените кандидати имат срок от 30 календарни дни от получаване на поканата да предоставят всички доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент. В случай на неспазване на горепосочения срок, Управляващият орган на ОПИК издава мотивирано решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Моля да имате предвид, че изпратените покани имат уведомителен характер и не гарантират предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по одобреното за финансиране проектно предложение.