Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

ФОНДЪТ ЗА РИСКОВ КАПИТАЛ ПРЕДОСТАВЯ ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА 47.1 МЛН. ЛВ. ПО ОПИК

В рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) планираната подкрепа за малки, средни и големи предприятия чрез финансови инструменти е в размер на 235 млн. евро, което представлява 1/5 от общия бюджет на оперативната програма. Подкрепата чрез финансови инструменти по ОПИК се осъществява в допълнение на планираните операции за безвъзмездна финансова помощ посредством Фонд на фондовете (ФнФ).

На 29 май 2019 г., Фонд на фондовете подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд за рисков капитал, който ще предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 милиона лева от ОПИК, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С това се поставя началото на изпълнението на инструмента Фонд за рисков капитал, финансиран по ОПИК. Общият бюджет на финансиране е 67 млн. лв., в който освен средствата от ОПИК са предвидени и средства от частно съфинансиране и ще бъде управляван от „Морнингсайд Хил“. Средствата са предназначени за дялови и квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия (МСП) в ранен етап на развитие.

По време на подписването на споразумението и.д. Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Смилена Костова отбеляза, че това е поредната важна крачка, която Министерството на икономиката прави за укрепването на инвестиционната среда в България. Г-жа Костова обърна внимание на факта, че в предходния програмен период 2007-2013, управлението на средствата за финансови инструменти (Инициативата JEREMIE) е осъществявано от Европейския инвестиционен фонд, докато през настоящия програмен период е взето решение тези ресурси да бъдат управлявани от българска институция, в лицето на Фонда на фондовете. „Ако в предишния период положихме основата на публичното дялово инвестиране посредством инициативата JEREMIE, то през настоящия си поставихме за цел да създадем собствен, български капацитет за управление на финансови инструменти. Резултат от този процес е и подписването на настоящото споразумение“.

На 20 февруари 2019 г., ФнФ излезе с решение относно избора на финансов посредник за управлението на Фонд за рисков капитал. Избраният за победител в процедурата е „Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД.

Избраният фонд мениджър се ангажира да осигури и частно съфинансиране, възлизащо на минимум 30% от общия размер на инвестициите, като се очаква сумата, която ще достигне до компаниите да е 67 милиона лева. Размерът на вложените ресурси във всяка компания ще бъде в диапазон от 1,5 до 7 милиона лева. Целта на новия Фонд за рисков капитал е да подкрепи МСП през първите години след учредяването им, тъй като в този период значителна част от създадените вече предприятия срещат затруднения да продължат дейността си, поради липса на финансови ресурси и ефективна структура на управление. Освен с финансиране, фонд мениджърът ще оказва и стратегическа подкрепа за достъп до нови пазари и експертиза, чрез подобрение на корпоративното управление и цялостния капацитет.

Очаква се Фонд мениджърът да стартира работата си на пазара през лятото на тази година.

Прессъобщение