Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира процедура по подбор на външни експерти, специализирани във финансови инструменти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове за участие в Консултативния съве

ОБЯВА

Във връзка с необходимостта от избор на външни експерти за изразяване на експертни становища и препоръки като част от Консултативен съвет към «Фонд мениджър на финансови инструменти в България» ЕАД и на основание Решение № 4 на Управителния съвет от 20.06.2017 г., 

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
стартира процедура по подбор


на външни експерти за изразяване на експертни становища и препоръки при изпълнение на финансови инструменти, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 


1.    Минимални и специфични изисквания за участие в подбора:
образование - висше – минимална степен магистър в едно или повече от следните професионални направления: 
а) Социално-стопански науки: икономика, право, туризъм, социални дейности, финанси, бизнес администрация, мениджмънт, предприемачество, администрация и управление; регионално развитие;
б) Технически науки: архитектура, строителство и геодезия, градоустройство, ВиК ( в това число: водоснабдяване, канализация и пречистване на води; хидромелиорации; хидравлика и хидрология; управление на комунални услуги и други, свързани с планиране, проектиране, изграждане и управление на системи за водоснабдяване, отвеждане и пречистване), екология, общо инженерство;
в) Природни науки: математика, физика, химия, екология и опазване на околната среда, биологически науки, науки за земята, екологичен мениджмънт.
 
професионален опит - не по-малко от 5 години в съответното професионално направление;
специфичен опит, включващ познаване на съответното законодателство, релевантните програми на ЕС и доказано познаване и опит на българския пазар или чужбина в една или повече от следните области:  
а) управление и изпълнение на Оперативни програми, по които е предвидено ФМФИБ ЕАД да управлява финансови инструменти съгласно Закона за управление на средствата от ЕСИФ и/или финансиране от фондовете на Европейския съюз;
б) Структуриране на финансови инструменти и фондове, включително инвестиции в дялово участие, в т.ч. начален капитал, капитал за растеж, рисков капитал, квази капитал (мецанин), заеми, микрокредитни операции, гаранционни сделки, вкл. управление на инвестиционни портфейли, в т.ч. финансови продукти и услуги, свързани с развитие и иновации в предприятия, предприемачество и потенциал за растеж на МСП, енергийна и ресурсна ефективност, инвестиции в инфраструктура или развитие на градската среда, туризъм и културно наследство, околна среда, развитие на човешките ресурси и други релевантни, свързани с това дейности, а именно: управление на процеси по изготвяне на стратегии, бизнес планиране, корпоративни финанси, дю дилиджънс, структуриране на екипи, регистрация на фондове, изграждане на системи за управление и др. релевантни
в) Реализирането/управлението на финансови инструменти и фондове, включително инвестиции в дялово участие, в т.ч. начален капитал, капитал за растеж, рисков капитал, квази капитал (мецанин), заеми, микрокредитни операции, гаранционни сделки, вкл. управление на инвестиционни портфейли, в т.ч. финансови продукти и услуги свързани с развитие и иновации в предприятия, предприемачество и потенциал за растеж на МСП, енергийна и ресурсна ефективност, инвестиции в инфраструктура или развитие на градската среда, туризъм и културно наследство, околна среда, развитие на човешките ресурси и други релевантни, свързани с това дейности, а именно: управление на процеси по изграждане на инвестиционни портфейли, внедряване на системи за отчетност и контрол на риска, провеждане на мониторинг, управление на бизнес процеси, вкл. бизнес развитие и др. релевантни.

липса на осъждане за престъпления от общ характер, както и на лишаване от правото да упражнява съответната дейност/ да заема съответната длъжност;
владеене писмено и говоримо български и английски език;
Допълнителни качества и умения: 
компютърна грамотност: владеене на продуктите на MS Office – Word, Excel, Power Point; Outlook;
добри комуникационни способности;
способност за анализиране и синтезиране на информация и представяне на резултатите в прегледен и разбираем вид.

2.    Изисквания за независимост:  
В процедурата не могат да участват лица, които:
1.    получават възнаграждение от ФМФИБ ЕАД на друго основание;
2.    са свързани лица, по смисъла на § 1 от ДР на ТЗ, с член на Управителния или Надзорния съвет на ФМФИБ ЕАД;
3.    получава възнаграждение под каквато и да е форма от финансов посредник на ФМФИБ ЕАД или от управляващ орган, с който ФМФИБ ЕАД има подписано финансово споразумение.

В случай че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в подбора, същите няма да бъдат допуснати за разглеждане. Изискванията за независимост трябва да бъдат валидни и след избора, за което на избраните експерти ще бъде предоставена за подпис декларация. При промяна на обстоятелствата, лицата следва да информират ФМФИБ ЕАД и да подадат нова декларация. При нарушаване на изискванията за независимост съответният експерт ще бъде изключен от формирания пул от експерти.

3.    Кратко описание на дейността: По искане на Управителния съвет експертите следва да изразяват становища и препоръки относно: 

•    инвестиционна стратегия (промяна в средата на изпълнение на Инвестиционната стратегия, преразпределяне на финансов ресурс между Финансови инструменти и в рамките на един и същ Финансов инструмент (напр. между различни финансови продукти, предлагани от Финансовия инструмент)),
•    учредяване на фондове като отделен финансов ресурс в рамките на Фонда на фондовете (ФФ),
•    бизнес плановете на фондовете в рамките на ФФ, включително проекти,
•    критериите за избор на финансови посредници,
•    възможността на финансовите посредници да изпълняват задачите по прилагането на финансовия инструмент (наличие на подходяща икономическа и финансова жизнеспособност, подходящ капацитет за прилагане на финансовия инструмент, включително организационна структура и рамка на управление, ефективна и ефикасна рамка за вътрешен контрол),
•    оперативните споразумения с финансовите посредници (включително предсрочно прекратяване), 
•    годишния доклад на управлението на фондовете, 
•    промени във вътрешните политики и правила на ФМФИБ относно изпълнение на Инвестиционна стратегия;
•    предоставяне на други съвети от компетенцията на КС възложени от УС.

4.    Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:
заявление за участие (Приложение 1.1);
декларации (Приложения 1.2 и 1.3);
автобиография на български или английски език (Приложение 1.4);  

Забележка: за доказване изпълнението на изискванията за образование, опит и владеене на език, посочени в автобиографията, ФМФИБ ЕАД може да изиска допълнителни документи, като: копие от документ за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация; копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния и специфичния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг документ, удостоверяващ професионалния опит); референции и др.

Документите следва да бъдат представени в срок до 24.07.2017 г., 18:00 часа, на адрес: 
София, бул. Тотлебен 30-32 лично, лично, чрез пълномощник или по пощата до същия адрес или по електронен път на e-mail: office@fmfib.bg


5.    Резултати от подбора.
Кандидатите, отговарящи на изискванията, ще бъдат включени в пул от експерти, който ще бъде публикуван на интернет страницата на „ФМФИБ“ ЕАД www.fmfib.bg
При необходимост от изразяване на експертно становище и отчитайки специфичната компетентност на експертите, ФМФИБ ЕАД ще възложи на до трима от тях, включени в пула, изразяване на специфично становище по конкретен въпрос. За целта ФМФИБ ЕАД ще сключва с всеки от експертите,  договор за услуга.  
Възнаграждението на експертите ще бъде формирано като часова ставка за предоставени консултации и изготвяне на експертно становище в зависимост от обема и естеството на конкретно възложената задача. 
Максималният размер на възнагражденията за предоставените услуги общо на пула от експерти, формиран в резултат на подбора, ще бъде в рамките на стойността, посочена в чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.  

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на подбора ще бъдат обявявани на интернет страницата на ФМФИБ ЕАД – www.fmfib.bg.