Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

142 проектни предложения за над 1,1 млн. лв. са одобрени за финансиране от 22 от 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по следните седем оценителни сесии:

- 28-ма сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-27001 до BG16RFOP002-2.073-27623 вкл., по която  се предлагат за одобрение 14 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 1 163 48.21 лева;

- 27-ма сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-26001 до BG16RFOP002-2.073-27000 вкл., по която се предлагат за одобрение 29 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 236 053.34 лева;

- 26-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-25001 до BG16RFOP002-2.073-26000 вкл., по която се предлагат за одобрение 33 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 267 242.38 лева;

- 25-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-24001 до BG16RFOP002-2.073-25000 вкл., по която се предлагат за одобрение 25 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 188 258.27 лева,

- 24-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-23001 до BG16RFOP002-2.073-24000 вкл., по която се предлагат за одобрение 636 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 131125.55 лева;

- 23-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-22001 до BG16RFOP002-2.073-23000 вкл., по която се предлагат за одобрение 11 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 80 426.42 лева;

- 22-ра сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-21001 до BG16RFOP002-2.073-22000 вкл., по която се предлагат за одобрение 15 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 119 885.36 лева.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените седем оценителни сесии е 142 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 1 139 339.53 лева, както следва:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма и 28-ма оценителни сесии.

Резултатите от оценката за останалите проектни предложения,  включени в Списъка на проектните предложения, които ще бъдат преоценени по процедурата - https://opic.bg/public/uploads/2020/12/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19-88.pdf, за които оценката все още не е приключила, ще бъдат допълнително публикувани.