Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

10 млн. евро допълнително за финансиране на микро и малки предприятия за внедряване на иновации предлага УО на ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 ще предложи на предстоящото Четвърто официално заседание на Комитата за наблюдение на оперативната програма да бъде взето решение за увеличаване на бюджета по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с 10 млн.евро поради високия интерес от страна на бизнеса и големия брой качествени проектни предложения. С увеличението ще се финансират допълнително 35 проектни предложения от категория „микро и малки предприятия“, включени в резервен списък с проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране.

Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. е насочена към повишаване на иновационната дейност на българските предприятия в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на подкрепените проекти следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. Предвиденият за целта общ бюджет на процедурата е в размер на 97 791 500 лв. По процедурата са постъпили общо 567 проектни предложения, от които 532 подлежат на оценка. От предложените за финансиране общо 119 проектни предложения, одобрените проекти на микро предприятия са едва 27 при подадени общо 237 проекта от предприятията в тази категория.