Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

Новини

УО на ОПИК предстои да изпрати покани до кандидатите, които ще бъдат подкрепени с осигурения допълнителен ресурс за наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-2.089

16-09-2021
Предстои стартиране на процеса по наддоговаряне по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Инструкция за бенефициентите относно отчитането на договорите за безвъзмездна финансова помощ, сключени по процедура BG16RFOP002-2.089

09-09-2021
„ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

Покана за участие в обществено обсъждане на програма "Конкурентоспосбност и иновации в предприятията" 2021-2027

02-09-2021
С оглед епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 24 септември 2021 г. (петък) от 11:00, чрез платформата Zoom.

Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

20-08-2021
публикува одобрено ръководство за изпълнение на АДБФП по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Обществени консултации на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

19-08-2021
Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021-2027 г.

УО на ОПИК публикува Актуализиран списък с резервни проектни предложения, подредени по реда на класирането им, които успешно са преминали оценяване, но за които не достига финансиране по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024

19-08-2021
„Насърчаване на предприемачеството“, включващ кандидати с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-2008, попадащ в секторите от Националната стратегия за насърчаване на МСП, с изключение на ИКТ секторите.