Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„Подемкран“ АД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активи по 5 обособени позиции"

Тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1057-C01, „Подемкран“ АД, с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на активи:

Обособена позиция 1: CNC  струг - 1бр.,

Обособена позиция 2: CNC вертикален обработващ център – 1 бр.,

Обособена позиция 3: CNC вътрешен шлайф - 1 бр.,

Обособена позиция 4: Бояджийска камера - 1бр.,

Обособена позиция 5: Софтуер за проектиране на електрически системи - 1 бр.

 

Определен е 7 дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:30 ч. на 13.06.2016 г.