Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

„ПИ ЕН ДЖИ 1962“ ЕООД, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини за обработка на текстил с три обособени позиции"

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана“ на бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0628-C01, „ПИ ЕН ДЖИ 1962“ ЕООД с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини за обработка на текстил с три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Дигитален принтер за директен печат върху текстил - 1 брой;

Обособена позиция 2: Машина за обработка на текстил - 1 брой;

Обособена позиция 3: Мултифункционален каландър - 1 брой.“

 

Определен е 7 (седем) дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17,00 ч. на 15.06.2016 г.