Събития
Процедури

КАЛЕНДАР

"Дина Комерс" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: „Доставка на оборудване Файбър лазер“.

"Дина Комерс" ООД, тръжна документация за провеждане на процедура "избор с публична покана" с предмет: „Доставка на оборудване Файбър лазер“.

Определен е 10-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 16:00 ч. на 09.06.16 г.